หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 00173/ว 1761 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2559
เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน


หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว 6622 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 8200/2558 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว 6247 เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

- คำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7710/2558 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2558
- ภาคผนวก ก.
- ภาคผนวก ข.
- ภาคผนวก ค.
- ภาคผนวก ง.
- ภาคผนวก จ.
- ภาคผนวก ฉ.
- ภาคผนวก ช.
(ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด)

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว 5197 เรื่อง การแก้ไขคำสั่งมอบอำนาจของผู้่ว่าราชการจังหวัด
ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

หนังสือจังหวัดนครราชสีมา ที่ นม 0017.3/ว 3406 เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน

 

 
กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-3798 , 0-4424-5238 โทรสาร 0-4425-5070