ก. คู่มือสำหรับประชาชนของสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา

(1) งานออกบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชนและเหรียญราชการชายแดน (กรณียื่นที่จังหวัด)

- คู่มือ
- แบบฟอร์ม ช.ด. 1 กับ ส.ช. 1

(2) การให้ความเห็นชอบในการใช้ธงชาติประกอบเกียรติยศศพหรืออัฐิของผู้เสียชีวิต

- คู่มือ
- แบบฟอร์ม

(3) การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ที่อาคารหรือบริเวณสถานที่ที่จัดการประชุม หรือที่มีการชุมนุมระหว่างประเทศ ที่จัดโดยบุคคล หน่วยงานหรือองค์การอื่น

(4) การอนุญาตให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ และหรือธงขององค์การกีฬาระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก หรือที่รัฐบาลไทยรับรอง ที่สนามแข่งขันกีฬา อาคาร หรือบริเวณที่พักนักกีฬา และบริเวณที่มีการชุมนุมอันเกียวเนื่องกับการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ ซึ่งจัดโดยบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานอื่น

(หมายเหตุ ข้อ (3) - (4) มีเฉพาะคู่มือ ไม่มีแบบฟอร์ม)

ข. คู่มือมาตรฐานกลางของกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-3798 โทรสาร 0-4425-5070