โครงสร้าง

 คณะกรรมการกำกับตรวจ
     สอบราชการใสสะอาด
     จังหวัด


 แผนกลยุทธการป้อง
     กันและปราบปรามการ
     ทุจริตและประพฤติ
     มิชอบ

 มาตราฐานทางคุณธรรม
     จริยธรรม

แผนปฏิบัติราชการใส
     สะอาดจังหวัด

หลักสูตรการฝึกอบรมและ
     พัฒนาด้านส่งเสริม
     คุณธรรม จริยธรรม

 แนวทางการดำเำเนินงาน
     ตามมาตราการป้องกัน
     และปราบปรามการทุจริต

 แจ้งเบาะแสทุจริต
     คอรัปชั่นที่นี้ 

 ร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม   
 ติดต่อ webmaster


รายชื่อเครือข่ายเฝ้าระวัง

Username: Password:


แจ้งเบาะแสการทุจริต
ตลอด 24 ชั่วโมง

Username: Password:


ท่านเข้าเยี่ยมชม
ที่
611
เริ่มนับ 8 มีนาคม 2550
วันนี้ 21May2022
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2549

เรื่อง คู่มือการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ

เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
พฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง สำรวจข้อมูลสำนวนการสอบสวนที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ขอทราบคำสั่งศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ 40/2548
เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งท ี่4
( 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2548 )

update 06/10/48