โครงสร้าง
   


ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดจังหวัดนครราชสีมา

(คณะกรรมการกำกับตรวจสอบราชการใสสะอาด)

   

 

 

   


งานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาด

(เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป)

 

งานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด

(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

 

จัดทำแผนกลยุทธจังหวัดใสสะอาด

เป็นศูนย์กลางติดต่อประสานส่งเสริมราชการใสสะอาด

ให้คำปรึกษาแนะนำและจัดทำแผนงานประจำปี

เป๋็นศูนย์กลางดำเนินงานตามมาตราฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

 

 

 

ตรวจสอบประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการทำงาน

จัดทำรายงานการตรวจสอบ