ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 31 สค 59 เวลา 09.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนบ้านสระประทีป หมู่ 2 ตำบลเสิงสาง อำเภอเสิงสางจังหวัดนครราชสีมา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ และประชาชนชาวอำเภอเสิงสางร่วมกิจกรรม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ มอบเงินสงเคราะห์ราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน จำนวน 10 คนๆละ 2,000 บาท รวม 20,000 บาท มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน จำนวน 10 คนๆละ 1,000 บาท รวม 10,000 บาท มอบพันธ์ปลา จำนวน 50 ถุง และถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด นายวิเชียร
จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมว่า พื้นที่อำเภอเสิงสาง มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทำการเกษตร แต่ปัจจุบัน เกษตรกรอำเภอเสิงสางส่วนใหญ่ ทำนา ปลูกมันสำปะหลังและยางพารา ซึ่งราคาในตลาดไม่ค่อยดีนัก จึงอยากให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรมาเป็นการปลูกไม้ผล เช่น กล้วยน้ำว้า กล้วยหอม ซึ่งตลาดกำลังต้องการ และมีราคาสูง รวมทั้งทุเรียน และมังคุด โดยให้นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวอย่างในการปรับเปลี่ยน

               ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ยังกล่าวอีกว่า พื้นที่อำเภอเสิงสาง ยังเหมาะกับการเลี้ยงสัตว์ โดยเฉพาะวัว ควาย แพะ แกะ เนื่องจากกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ประกอบกับ ธกส. กำลังให้เงินทุนกู้ยืม ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 จึงอยากฝากให้เกษตรกร อำเภอเสิงสาง ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนอาชีพทางการเกษตร พร้อมกันนี้ ยังกล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล โดยขอให้ประชาชนชาวอำเภอเสิงสาง ร่วมกันเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความรักใคร่ สามัคคี มีกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนา  การช่วยกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเสิงสาง และร่วมกันปลูกต้นไม้ อาทิ ไม้ยางนา ไม้สัก มะค่า พะยูง ไม้ตะเคียน ตามหัวไร่ปลายนา เพื่อสร้างแนวเขต และไม่มีความขัดแย้งกัน ประกอบกับ ในระยะยาว จะได้มีไม้สำหรับการสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้กับบุตรหลานต่อไป รวมทั้ง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมดูแลทุกข์สุขของประชาชน หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะที่ดินทำกิน สามารถไปร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ซึ่งทางจังหวัดจะได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป


เมื่อวันที่16 ก.ย. 59  เวลา 07.30 น ที่วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำ หัวหน้าส่วนราชการและประชาชน ร่วมกันถวายภัตตาหารเช้าให้กับพระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับฟังธรรมเทศนา ตามโครงการผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัด ทุกวันพระ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เพื่อส่งเสริม ให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา ไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดผลดีในการดำรงชีวิต รวมทั้งส่งเสริมประเพณีทางพระพุทธศาสนาอันดีงามของชาติไทย และถวายเป็นพุทธบูชา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ