KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และนางณัฏฐินีภรณ์     จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา ภายหลังได้รับรายงานว่า ที่บ้านวัง ต.บ้านวัง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา มีสะพานคอนกรีตที่ อบจ.นครราชสีมาสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2557 ถูกกระแสน้ำกัดเซาะขาด ทำให้ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านตอนบน กว่า 2,000 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาการสัญจร
       พร้อมกันนี้ นายวิเชียร และคณะได้มอบถุงยังชีพแก่ชาวบ้าน 5 หมู่บ้านกว่า 100 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และสั่งการให้เร่งซ่อมแซมสะพานเพื่อให้กลับมาใช้ได้ดังเดิม

นายวิเชียรกล่าวว่า เมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยเฉพาะในเขตตัวเมืองนครราชสีมา และอำเภอต่างๆ แม้แต่จวนผู้ว่าฯ ยังน้ำก็ท่วมหนักเช่นกัน รวมถึงตลาดเซฟวัน ถ.มิตรภาพ และพื้นที่ ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมหลายแห่งกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเพราะเป็นลักษณะน้ำหลาก เหลือเพียงน้ำตามไร่นาที่ค้างอยู่หลายพื้นที่ เช่น บ้านพุดซา ต.พุดซา อ.เมืองนครราชสีมา, อ.ขามสะแกแสง และ อ.โนนไทยบางส่วน ส่วนถนนมิตรภาพ อ.เมืองนคราชสีมา และ อ.สีคิ้ว แห้งหมดแล้ว แต่ตอนนี้จำเป็นจะต้องไปเร่งระบายปลายน้ำให้ไหลลงลำน้ำมูลให้เร็วที่สุดเพื่อรอรับฝนที่จะมาใหม่ในช่วงอีก 2-3 วันนี้
       นายวิเชียรกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ นายยงยุทธ ป้อมเอี่ยม นายอำเภอสีคิ้ว ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือชาวบ้านหัน หมู่ 1 ต.บ้านหัน อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
       โดยนายอำเภอสีคิ้วได้สั่งการให้ อบต.บ้านหัน และหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าทำการแก้ปัญหาในเบื้องต้น ด้วยการนำรถแบ็กโฮและรถไถขุดลอกกำจัดวัชพืชที่อุดตันทางไหลของน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากชุมชนบ้านเรือนประชาชนกว่า 200 หลังคาเรือน ทำให้ล่าสุดพื้นที่ดังกล่าวกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ซึ่งสร้างความพอใจให้แก่ชาวบ้าน และขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในครั้งนี้ พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยาวต่อไป

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ