KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดถ้ำพระธาตุ จังหวัดนครราชสีมา
 
เวลา 15.15 น. เมื่อวันที่ 17 ตค 60 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังวัดถ้ำพระธาตุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ในการนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระประธานภายในอุโบสถ จากนั้น ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ซึ่งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย องค์การมหาชน กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อนำปัจจัยไปบูรณะอุโบสถ และหอระฆัง ซึ่งมีสภาพทรุดโทรม ตลอดจนดำเนินการวาดภาพจิตรกรรมฝาผนังให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ จะนำปัจจัยบางส่วนไปปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณทางขึ้น และพื้นที่ภายในถ้ำที่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับพระภิกษุสงฆ์ โอกาสนี้ ประทานของที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินบำรุงวัด วัดถ้ำพระธาตุ เดิมชาวบ้านเรียกกันว่า "วัดถ้ำสาเหตุ" สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อปี 2484 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2537 นอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในตำบลหนองสาหร่ายแล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ซึ่งทุกปีจะมีการจัดกิจกรรมตักบาตรเทียน ก่อนวันเข้าพรรษา ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างยาวนาน ปัจจุบันมีพระอธิการเอี่ยม อมโล เป็นเจ้าอาวาส มีพระสงฆ์ 9 รูป ก่อนเสด็จกลับทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ