ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

หน้าแรก

จังหวัดนครราชสีมาซ้อมใหญ่ พิธีถวายดอกไม้จันทน์ กำหนดให้ประชาชนขึ้นถวายดอกไม้จันทน์ได้ครั้งละ 40 คน คาดประชาชนนับแสนเดินทางไปร่วมพิธี เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560เวลา 14.00 น. ที่บริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และคณะจิตอาสาเฉพาะกิจ ทำการซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ โดยทางจังหวัดนครราชสีมาได้ซักซ้อมลำดับพิธีการ เพื่อให้พิธีถวายดอกไม้จันทน์บริเวณพระเมรุมาศจำลองในวันจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดนครราชสีมา จะจัดขึ้นพร้อมกันทั้ง 32 อำเภอ โดยในส่วนของอำเภอเมืองนครราชสีมานั้นจัดขึ้นที่พระเมรุมาศจำลอง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า จะมีประชาชนเดินทางไปร่วมวางดอกไม้จันทน์ที่พระเมรุมาศจำลองมากกว่า 1 แสนคน ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความรวดเร็ว จึงได้มีการซักซ้อมพิธีการถวายดอกไม้จันทน์ในครั้งนี้ โดยกำหนดให้ประชาชนตั้งขบวนเข้าไปถวายดอกไม้จันทน์ได้ครั้งละ 40 คน จัดระเบียบให้ประชาชนทยอยเดินเข้าแถวมาตั้งแต่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี เดินเท้าไปจนถึงบริเวณพระเมรุมาศจำลอง สนามหน้าศาลาลางจังหวัดฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบบริเวณ โดยเริ่มถวายดอกไม้จันทน์ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคมเป็นต้นไป พร้อมกันนี้ในวันพระราชพิธีดังกล่าว ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาจะทำการปิดถนนเส้นทางการจราจร 12 เส้นทาง โดยรอบสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป และจะมีรถรับส่งประชาชนตามจุดต่างๆ โดยรอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่จัดงานตลอดทั้งวัน 

 

ปชส.นม.  ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ

ประกาศราคา