ชาวโคราชรวมพลัง จุดเทียน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี “ชาวโคราช ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัยในหลวง” ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เขตเทศบาลนครนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระราชสาส์นของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงพระราชทาน ส.ค.ส.ให้กับประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยพระองค์ทรงเขียนด้วยลายพระหัตถ์ข้อความว่า “ 31 ธ.ค. 2560 / 1 ม.ค. 2561 ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในประเทศไทย คุ้มครองประชาชนชาวนครราชสีมา ให้ปลอดภัยจากทุกข์โศก โรคภัย ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญ ในชีวิตและในการทำงาน ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขตลอดไป” พร้อมลงลายพระหัตถ์ และมีข้อความในวงเล็บว่า (ชาวนครราชสีมาคนหนึ่ง) โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมาได้อ่าน ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาได้ฟัง สร้างความปลื้มปีติยินดีแก่ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาอย่างหาที่สุดมิได้

จากนั้นนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมด้วย พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ได้นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาจำนวนมาก ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2561 และในโอกาสเดียวกันนี้ ผวจ.นครราชสีมา ได้นำประชาชนสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกับกล่าวอวยพรปีใหม่และมอบข้าวสาร 1 ถุง ถุงละ 1 กก. รวม 1,000 กก. และปฏิทินเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวนครราชสีมาที่มาร่วมในพิธีอีกด้วย

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ

ประกาศราคา