KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เวลา 14.40 น. วันที่ 16 มค 61 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จจากตำหนักทิพย์พิมาน ไปยังโรงพยาบาลสัตว์ทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ในการนี้ พระราชทานโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดภาพวาดและเรียงความ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ และพระราชทานตราสัญลักษณ์โครงการฯ แก่ผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยตราสัญลักษณ์เป็นรูปหยดน้ำ สื่อถึง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงห่วงใยในชีวิตของสัตว์เลี้ยงที่มีโอกาสได้รับเชื้อพิษสุนัขบ้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เลี้ยง จึงทรงจัดตั้งโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งรู้ถึงวิธีป้องกันโรค เพื่อให้ประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การอนามัยโลกที่มีเป้าหมายในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากโลก จากนั้น พระราชทานพระอนุญาตให้สื่อมวลชน เฝ้ากราบทูลสัมภาษณ์ถึงแนวปฏิบัติของไทยในการดำเนินโครงการฯ และการจัดการโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน จากการเสด็จไปเข้าร่วมประชุมกับองค์การอนามัยโลก ด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตประชาชน และสัตว์เลี้ยง ซึ่งในแต่ละปียังมีคนไทยที่ตายจากโรคพิษสุนัขบ้าอยู่จำนวนหนึ่ง ขณะที่ประเทศทางยุโรปไม่มีโรคพิษสุนัขบ้า แสดงให้เห็นถึงความล้าหลัง องค์การอนามัยโลกจึงได้แต่งตั้งให้ทรงเป็นหัวหน้าชุดในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย จึงมีเป้าหมายที่จะทำให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยภายในระยะเวลา 3 ปี โดยต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จากนั้น ทรงร่วมกิจกรรมออกหน่วยตรวจรักษาสุนัขป่วยและทำหมันสุนัข โดยทรงตรวจและทรงวางยาสลบสุนัขพันธุ์ไทยผสมเพศเมีย อายุ 1 ปี ชื่อกาแฟ เพื่อผ่าตัดทำหมันร่วมกับสัตวแพทย์ในโครงการฯ โดยมีประชาชนที่อาศัยบริเวณรอบตำหนักทิพย์พิมาน และในอำเภอปากช่อง นำสุนัขและแมวไปรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตรวจรักษา และรับคำปรึกษาเกึ่ยวกับสัตว์เลี้ยง ตลอดจนรับแจกจ่ายยาและเวชภัณฑ์ 101 ตัว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ