KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

โคราชเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

 

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นม. เป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด(โครงการปักกลด)ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนองตาคง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตำรวจภูธรภาค 3 โดยพลตำรวจโทดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จึงได้อนุมัติโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค 3 (ปักกลด) และให้ตำรวจภูธรจังหวัดในสังกัดจัดทำโครงการรองรับโครงการดังกล่าว แล้วให้ดำเนินการพร้อมกันทุกพื้นที่ใน 8 จังหวัด 236 สถานี รวม 236 ชุมชน/หมู่บ้าน ทั้งนี้ได้กำหนดให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่และขอการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ว่าราชการจังหวัด และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการที่จะลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการรองรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาความร่วมมือ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน ภาครัฐ เอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการให้ข้อมูลข่าวสาร กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติด อาชญากรรม อุบัติภัย และปัญหาอื่นๆ ในชุมชนร่วมกัน ดำเนินการระยะที่ 1 พื้นที่เป้าหมาย ในเขตพื้นที่ 26 อำเภอ รวม 32 หมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ในความรับผิดชอบของ 32 สถานีตำรวจ เริ่มดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ