KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ในโครงการ "บ้านสานฝัน ปันน้ำใจ" ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย และครอบครัว ณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากอำเภอสูงเนินได้รับเรื่องพระราชทานความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา กรณีนายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 13 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม(หลังคา) และทุนการศึกษาของบุตรทั้ง 3 คน เพื่อให้ครอบครัว สามารถดำรงชีพต่อไปได้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจจารณาเห็นควรได้รับความช่วยเหลือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยทางอำเภอสูงเนินได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และได้ประสานแนวทางการช่วยเหลือส่วนราชการ ผู้มีจิตรศัทธาในพื้นที่ในการร่วมระดมทุนบริจาคสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าว ประชุมหาแนวทางจากหลายภาคส่วน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วย ทุกท่าน จัดอุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 21 ในเรื่องของกำลังพลช่วยเหลือการก่อสร้าง ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 14 วัน

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ