KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการส่งมอบบ้าน ในโครงการ "บ้านสานฝัน ปันน้ำใจ" ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้แก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย และครอบครัว ณ ตำบลบ้านเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นประราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องจากอำเภอสูงเนินได้รับเรื่องพระราชทานความช่วยเหลือจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา กรณีนายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ 13 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน ได้ทูลเกล้าถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยที่ทรุดโทรม(หลังคา) และทุนการศึกษาของบุตรทั้ง 3 คน เพื่อให้ครอบครัว สามารถดำรงชีพต่อไปได้ นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล รัชการที่ 10 ที่ได้ทรงพระราชทานความช่วยเหลือแก่นายเสกสรร กิตติศักดิ์กุลชัย อำเภอสูงเนิน องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะเกลือเก่า ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจจารณาเห็นควรได้รับความช่วยเหลือ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยทางอำเภอสูงเนินได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และได้ประสานแนวทางการช่วยเหลือส่วนราชการ ผู้มีจิตรศัทธาในพื้นที่ในการร่วมระดมทุนบริจาคสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังดังกล่าว ประชุมหาแนวทางจากหลายภาคส่วน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้ช่วย ทุกท่าน จัดอุปกรณ์การก่อสร้าง รวมทั้งมณฑลทหารบกที่ 21 ในเรื่องของกำลังพลช่วยเหลือการก่อสร้าง ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ ตามแผนที่กำหนดไว้ในระยะเวลา 14 วัน

 

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ