KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 10 เมย61 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดบ้านพักให้ส่วนราชการ ข้าราชการ คหบดี พ่อค้า ภาคเอกชน และประชาชน ชาวจังหวัดนครราชสีมา รดน้ำดำหัวขอพรเนื่องเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน สรงน้ำพระ มหาสงกราต์ ประจำปี 2561 โดยภายในงานได้มีการสรงน้ำพระภิกษุสงษ์ พระพุทธรูป และรดน้ำขอพระจากผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่าการชาดจังหวัด ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานได้สวมชุดไทยตามแบบประเพณีไทย นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมรำวงย้อนยุคกับผู้ที่มาร่วมงานอีกด้วย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงมาตรการการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลว่า จังหวัดนครราชสีมา

มี 4 มาตรการหลักในช่วงเทศกาสงกรานต์ 1.การอำนวยคงามสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่เดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมา 2. การลดอุบัติเหตุและลดจำนวนผู้เสียชีวิตในพื้นที่ 3.การรักษาความสงบเรียบร้อย 4.ส่งเสริมการเล่นสงกรานต์แบบประเพณีไทย สำหรับการอำนวยความสะกวดในเส้นทางจราจรทางจังหวัดฯได้ขอคืนเส้นทางการจราจรในทุกเส้นทางที่มีการซ่อมแซมถนนภายในวันที่ 10 เมย. รวมทั้งขอความร่วมมือกับรถบรรทุกให้มีการหยุดวิ่งตั้งแต่วันที่ 11-17 เมย นี้ในทุกเส้นทางของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกันนี้ในเส้นทางเดินทางผ่านจังหวัดนครราชสีมาให้มีการจัดตั้งด่าน จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ รถยกค่อยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์  รวมถึงการตั้งด่านตรวจความเร็ว ตรวจวัดแฮลกอฮอลล์  ทั้งนี้การลดความเร็วของยานพาหนะและรถโดยสารประจำทางถือเป็นมาตราการเข้มงวดของจังหวัดในการลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

ปชส.นม.    ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ