KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก


ที่ห้องรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายเหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท รองประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา นายหัสดิน สุวัฒนะพงศ์เชฏ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เข้าร่วม
สำหรับการเดินทางมาของนายเหลี้ยว จุ้นหยุ๋น กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดขอนแก่น นอกจากมาเยี่ยมคารวะ และแนะนำตัวเองในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ แล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ไทย-จีน พร้อมหารือลู่ทางความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การศึกษา การท่องเที่ยว และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ตลอดจนความร่วมมือระหว่างมณฑล และเมืองต่างๆ ของจีนกับจังหวัดนครราชสีมา ให้มีความใกล้ชิด และแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมีนาคม 2561 คณะผู้แทนจากจังหวัดนครราชสีมา ได้เดินทางไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามแสดงเจตจำนงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง นครราชสีมา-เส ฉวน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครั้งนั้นนักธุรกิจจากจังหวัดนครราชสีมายังได้ร่วมเจรจาทางธุรกิจ กับนักธุรกิจจีน ในการนำเสนอสินค้า/ ผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น และทำการค้า/ การลงทุนร่วมกัน เพื่อดึงการลงทุนจากมณฑลเสฉวนมาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย
พร้อมกันนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2561 รองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกำหนดการเดินทางมายังประเทศไทย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะถือโอกาสดังกล่าว เรียนเชิญรองผู้ว่าการมณฑลเสฉวน เดินทางมายังจังหวัดนครราชสีมา และในเดือนมิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จะนำผู้แทนภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด เดินทางไปยัง มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ความเป็น เมืองพี่เมืองน้อง นครราชสีมา-เสฉวน อีกครั้ง
 
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ