KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

ผู้ว่าฯ นครราชสีมา นำผู้นำชุมชนทำโปงเทียมให้กระทิง กว่า 300 ตัว ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 61 ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ รอบผืนป่ามรดกโลก ตามแผนปฏิบัติการสนธิกำลังป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการอนุกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้กับผู้นำท้องที่ ชุมชน และเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้โดยสร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และปรับทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานของรัฐ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสข้อมูลข่าวสารด้านการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ ปลูกจิตสำนึก ให้กับผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน ราษฎร และเยาวชน เครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเฉพาะพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเนือง รวมทั้งแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยให้ความรู้ความเข้าใจแก่ราษกรและเจ้าหน้าที่ การสร้างแหล่งน้ำและอาหารสำหรับสัตว์ป่า การทำโปงเทียม สร้างฝายชะลอน้ำ ตลอดจนให้ราษฎรเรียนรู้การป้องกันตนเองจากสัตว์ป่าทำร้าย โดยมีผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ ราษฎร และเยาวชน ที่อาศัยในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติทับลาน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าภูหลวง และเขตป่าสงวนแห่งชาติต่อเนือง ในท้องที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอปักธงชัย อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง เข้าร่วมอบนม จำนวน 550 คน
ทั้งนี้ หลักจากการเปิดการอบรมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำผู้เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมสร้างใยชะลอน้ำและทำโปงเทียมให้กับกระทิง กว่า 300 ตัว ที่อาศัยอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าอีกด้วย
 
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ