KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

ที่บ้านราษฎร์สุขสันต์ หมู่ที่ 6 ต.สระว่านพระยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี และนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมเปิดสวนทุเรียนและสวนผลไม้ต่างๆของอำเภอครบุรี เพื่อกระตุ้นการตลาดให้กับไม้ผลในพื้นที่ของอำเภอครบุรี ให้เป็นที่รู้จักของประชาชนอย่างแพร่หลายมากขึ้น โดยทางคณะผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และผู้เข้าร่วมในกิจกรรม ได้นั่งรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง สำรวจสวนผลไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลมาบตะโกเอน และเดินทางไปทำพิธีตัดทุเรียนลูกแรกในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายสำคัญของอำเภอครบุรี ซึ่งกำลังมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในขณะนี้ เพื่อเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลไม้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาด้วย
สำหรับทุเรียนครบุรีนั้น ได้เริ่มเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายของชาวจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียงมาหลายปีแล้ว และผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากมีรสชาติที่แตกต่างไปจากทุเรียนของจังหวัดอื่นๆ กลิ่นไม่แรงมาก รสชาตอหวานมัน เนื้อกรอบ เส้นใยน้อย จึงทำให้มีราคาสูงกว่าตลาดปกติทั่วไป หากลูกค้าสนใจจะต้องโทรศัพท์มาสั่งจองล่วงหน้ากันนานหลายเดือนเลยทีเดียว ซึ่งเฉพาะในสวนของนายธวัชชัย ผิวแดง ที่ได้มีการจัดกิจกรรมในวันนี้ซึ่งมีอยู่รวม 10 ไร่ ถูกสั่งจองหมดเกือบทั้งสวนแล้ว ในราคากิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งลูกค้า
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ในพื้นที่ภาคอีสานเริ่มมีการหันมาเพาะปลูกผลไม้เพื่อจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งปรากฏว่าให้ผลผลิตที่ดีมีรสชาติเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ ขนุน รวมถึงผลไม้อื่นๆอีกหลายชนิด ซึ่งถือเป็นเกษตรทางเลือกใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันผลผลิตพืชไร่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมารวมถึงจังหวัดอื่นๆทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่นิยมปลูกกัน อาทิ อ้อย และมันสำปะหลังนั้น มีราคาผันเปลี่ยนไม่แน่นอน บางปีตกต่ำอย่างมาก สร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร ดังนั้นการหันมาปลูกผลไม้ที่ตอนนี้ได้ผลดี ก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวบ้านต่อไปในอนาคต
ทางด้านนายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอครบุรี เปิดเผยว่า การปลูกไม้ผลในพื้นที่อำเภอครบุรี เริ่มเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย โดยเฉพาะทุเรียน หลังจากเกษตรกรผู้เริ่มต้นประสบความสำเร็จ มีผลผลิตออกจำหน่ายเป็นที่นิยมของผู้บริโภค จนทำให้ผลผลิตที่มีอยู่จำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ล่าสุดมีเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในพื้นที่อำเภอครบุรีพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่มีอยู่เพียงประมาณ 200 ไร่ เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 1,700 ไร่ และในปีนี้มีทุเรียนที่สามารถพร้อมให้ผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 30 ตัน และยังมีแนวโน้มการเพิ่มจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางสำนักงานเกษตรอำเภอครบุรี ได้เตรียมการส่งเสริมการเพาะปลูกทุเรียนและผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในรูปของทุเรียนแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืนแล้ว
 
 
 
ปขส. นม .ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ