KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราช ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชี้ไม่พบการทุจริตหรืออาหารไม่ได้คุณภาพ ย้ำทุกอำเภอต้องซุ่มเข้าไปตรวจสอบ ทั้ง 1400 โรงเรียน

วันที่ 18 มิย 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมุรธาร์ธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ซุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ว่ามีคุณภาพถูกหลักโภชนาการหรือเหมาะสมกับงบประมาณไม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พา ผวจ.และรองผวจ.เดินสำรวจถึงภายในห้องครัวประกอบอาหาร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พบว่า ไม่มีการทุจริต อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียนและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1400 แห่ง ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันรวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ยังไม่การเรียนร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันเด็กแต่อย่างไร แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้าไปตรวจสอบโดยไม่ให้มีการแจ้งล่วงหน้า นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ