KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราช ตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ชี้ไม่พบการทุจริตหรืออาหารไม่ได้คุณภาพ ย้ำทุกอำเภอต้องซุ่มเข้าไปตรวจสอบ ทั้ง 1400 โรงเรียน

วันที่ 18 มิย 61 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายมุรธาร์ธี รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่ซุ่มตรวจคุณภาพอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน ภายในโรงเรียนเมืองนครราชสีมาและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เพื่อตรวจสอบคุณภาพของอาหารกลางวันเด็กนักเรียนที่ทางโรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้ว่ามีคุณภาพถูกหลักโภชนาการหรือเหมาะสมกับงบประมาณไม่ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พา ผวจ.และรองผวจ.เดินสำรวจถึงภายในห้องครัวประกอบอาหาร

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า จากการตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนทั้ง 2 แห่ง พบว่า ไม่มีการทุจริต อาหารมีเพียงพอต่อความต้องการของเด็กนักเรียนและมีคุณภาพตามหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้ง 32 อำเภอ มีจำนวนทั้งสิ้น กว่า 1400 แห่ง ได้เน้นย้ำให้นายอำเภอ ส่วนราชการทุกภาคส่วน ช่วยกันเข้าไปตรวจสอบคุณภาพอาหารกลางของเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการทุจริตงบประมาณอาหารกลางวันรวมทั้งเพื่อตรวจสอบคุณภาพ ความสะอาดของอาหาร เพื่อให้เด็กนักเรียนในจังหวัดนครราชสีมาทุกคนได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ถูกหลักโภชนาการ อย่างไรก็ตามในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ยังไม่การเรียนร้องเรียนเรื่องคุณภาพอาหารกลางวันเด็กแต่อย่างไร แต่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอเข้าไปตรวจสอบโดยไม่ให้มีการแจ้งล่วงหน้า นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ