KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

หน้าแรก

 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น. ที่ท่าอากาศยานนครราชสีมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา พลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมกันประกอบพิธีลงนาม และกล่าวคำแสดงความอาลัย พร้อมทั้งทำพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือจำนวน 13 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ให้กำลังใจกับนักบิน และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำฝนหลวงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้นำโครงการฝนหลวง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดำเนินการขึ้นบินทำฝนหลวงเพื่อเติมน้ำต้นทุนให้กับพื้นที่ลุ่มรับน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำเครื่องบินกาซ่ามาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 เครื่อง ทำให้ขณะนี้มีเครื่องบินใช้ปฏิบัติงานทำฝนหลวงรวมทั้งหมดจำนวน 5 เครื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงที่หน่วยฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงเติมปริมาณน้ำให้เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ 63 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 22% ของความจุเขื่อน และเขื่อนลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ำใช้การ 56 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 36% ของความจุเขื่อน

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ