KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

รฟท.เปิดเวทีชี้แจงแบบรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-โคราช ระยะที่1 สร้างปลายปี ค่าโดยสารเริ่มต้น 107 บาท พร้อมใช้งานปี 66

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 ที่โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน งานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน (ช่วงสระบุรี-นครราชสีมา) โดยมีผู้แทนส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และประชาชนที่มีที่ทำกินและที่พักอาศัยในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงผ่าน ร่วมประชุมกว่า 500 คนโดยวันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทย และบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำรูปแบบสถานี และลักษณะเส้นทางรถไฟความเร็วสูงมาให้ประชาชน 4 อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย อำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน และอำเภอเมืองนครราชสีมา ได้ชม และร่วมแสดงความคิดเห็น ในการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน งานปรับแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างรถไฟ พร้อมวิศวกรโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากประเทศจีน ร่วมให้ข้อมูล โดยความคืบหน้าก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพฯ –นครราชสีมา ปลายปีนี้ จะเริ่มก่อสร้างสัญญาที่ 2 จากสถานีรถไฟสีคิ้ว-สถานีรถไฟกุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ซึ่งรถไฟความเร็วสูง ที่ผ่านโคราช จะมี 3 สถานี คือ สถานีปากช่อง,สถานีนครราชสีมา และสถานีบัวใหญ่ เปิดใช้ปี 2566

ซึ่งสัญญาที่ 1 สถานีกลางดง-ปากอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และคาดว่า จะเริ่มสัญญาที่ 2 ภายในปลายปีนี้ จะมีการประกวดราคาเพื่อหาผู้รับเหมา เริ่มสร้างจากสถานีรถไฟสีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร ต่อไป ซึ่งรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน เส้นทางกรุงเทพฯ –นครราชสีมา ระยะ 1 มีระยะทางรวม 252.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 30 นาที อัตราค่าโดยสาร เริ่มต้น 107 บาท สูงสุด 534 บาท หรือคิดอัตราค่าโดยสาร 80 บาท บวก 1 บาท 80 สตางค์ ต่อกิโลเมตร เปิดให้บริการปี 2566 ซึ่งรถไฟที่จะใช้ในโครงการฯ เป็นรถไฟความเร็วสูงของจีนทั้งหมด

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ