KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่25ตค59ที่ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งลุ่มน้ำลำตะคอง โดยมีนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ทั้ง 5 อำเภอ ในลุ่มน้ำลำตะคอง ชลประทานจังหวัด เกษตรจังหวัด ปภ.จังหวัด ผอ.โครงการส่งและบำรุงรักษาลำตะคอง ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด ประปาเทศบาลนครนครราชสีมา ประปาภูมิภาค และ หน่วยงานท้องถิ่น เข้าร่วมประชุม เพื่อหารือและวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำลำตะคอง ในช่วงฤดูแล้งปี 2559/60 หลังปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคองขณะนี้ มีปริมาณน้ำเหลือเพียง 100.484 ล้าน ลบ.ม. จากความจุ 314.49 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 31.95 เปอร์เซ็นต์ แต่มีน้ำใช้การได้เพียง 77 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาณน้ำที่เหลือดังกล่าว ถือว่าเป็นปริมาณน้ำที่เหลือน้อยที่สุดของเขื่อนในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ต้องยอมรับว่าปริมาณน้ำในเขื่อนลำตะคอง ปีนี้ มีปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยและมีปริมาณน้ำในเขื่อนน้อยสุดในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาของเขื่อน จึงได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการน้ำในฤดูแห้งปี2560 ซึ่งจากการหารือได้มีแนวทางในการวางแผนการจัดการน้ำในเขื่อนลำตะคอง 11 ข้อ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 30 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้ 1. ปล่อยน้ำออกจากเขื่อนลำตะคองในอัตราไม่เกิน 5 ลบ.ม./วินาที หรือวันละไม่เกิน 432,000 ลบ.ม.เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศน์ 2.ให้งดเว้นการทำนาปรังและงดปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่ท้านเขื่อน 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิ อำเภอขามทะเลสอ อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมพื้นที่ 154,195 ไร่ 3.ให้ประปาเทศบาลนครนครราชสีมาลดการสูบน้ำจากเขื่อนลำตะคองลงเท่าที่ทำได้ และไปสูบน้ำดิบจากเขื่อนลำแชะเพิ่ม 4.ให้ประปาเทศบาลนครนครราชสีมางดสูบน้ำดิบจากลำตะคองที่โรงกรองมะขามเฒ่า โดยให้สูบน้ำดิบโดยตรงจากเขื่อนลำตะคองทางเดียว 5.ให้ประปาเทศบาลนครนครราชสีมางดสูบน้ำดิบจากโรงกรองอัษฏางค์ โดยให้ใช้น้ำจากโรงกรองหนองบอนทางเดียว 6.ให้เขื่อนลำแชะงดเว้นการทำนาปรังและงดปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทานท้ายเขื่อนลำแชะ 3อำเภอ ได้แก่ อำเภอครบุรี อำเภอโชคชัย และอำเภอเมืองนครราชสีมา 7.ให้การประปาหมู่บ้าน อบต เทศบาล ประปาภูมิภาค การประปาทุกแห่ง เร่งสูบน้ำกักเก็บเข้าบ่อสำรองให้เมทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการขาดน้ำดิบทำประปา 8.ให้นายอำเภอทุกอำเภอในเขตจังหวัดนครราชสีมาเร่งจัดทำฝายชั่วคราวกั้นน้ำชะลอน้ำในลำน้ำทุกสาย เพื่อให้มีน้ำเหลือไว้ในลำน้ำตลอดเวลา และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการประปาอุปโภค-บริโภคของประชาชน เพื่อลดการแจกจ่ายน้ำและลดความเสี่ยงต่อปัญหาขาดน้ำ 9.ให้สำนักงานชลประทานที่ 8 และโครงการชลประทานนครราชสีมาเก็บสำรองน้ำไว้ในอ่างซับประดู่ อำเภอสีคิ้ว ไว้เพื่อช่วยเหลือการประปาอุปโภค-บริโภคของอำเภอเมืองนครราชสีมาในยามฉุกเฉินถ้าฤดูแล้งยาวนาน 10.ให้การประปาทุกแห่งวางแผนการบริหารจัดการน้ำดิบ น้ำจ่ายด้วยความประหยัดและประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำประปาของตนเองให้ช่วยกันประหยัดน้ำลดการใช้น้ำที่ไม่จำเป็น เพื่อหีมีน้ำดิบเพียงพอต่อการทำประปาในฤดูแล้ง 11.ให้การประปาเทศบาล การประปาภูมิภาคทุกแห่งวางแผนเผชิญเหตุในช่วงฤดูแล้งไว้เพื่อลดความเสี่ยงด้านน้ำดิบและด้านน้ำจ่าย และเพื่อป้องกันความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม

 

 

ปชส นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ