KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

 

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมปีการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง รองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเรื่องสินค้า OTOP และมีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 87 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีจาก 3,743 หมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา และทั้ง 87 หมู่บ้านได้ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยว จังหวัดฯจึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน” ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำลองเส้นทางการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐาน ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย ชมขบวนแห่พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมาย พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมโคราชสุดอลังการ และการประกวดกิจกรรมชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

 

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ