KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

 

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานมหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานส่งเสริมปีการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ทั้งนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิผล และสามารถบรรลุเป้าหมายสร้างรายได้ให้กับชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง รองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้คัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมีศักยภาพเรื่องสินค้า OTOP และมีหมู่บ้านที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 87 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเป้าหมายในการพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านนวัตวิถีจาก 3,743 หมู่บ้านในจังหวัดนครราชสีมา และทั้ง 87 หมู่บ้านได้ผ่านการพัฒนาและขับเคลื่อนให้เป็นหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยว จังหวัดฯจึงได้กำหนดจัดงาน “มหกรรมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี นครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา ทรงคุณค่าวิถีชุมชน” ซึ่งงานดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำลองเส้นทางการท่องเที่ยว และการจำหน่ายสินค้าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่มาตรฐาน ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับบรรยากาศของชุมชนท่องเที่ยวในรูปแบบที่หลากหลาย ชมขบวนแห่พิธีเปิดงานสุดยิ่งใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงของศิลปินชื่อดังมากมาย พร้อมชมแฟชั่นโชว์ผ้าไหมโคราชสุดอลังการ และการประกวดกิจกรรมชุมชน ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท

 

 

ปชส นม ภาพ/ข่าว

 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ