KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจะได้มีการรวมพลังของประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงในการร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและร่วมจุดเทียนเพื่อแสดงความอาลัยต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสที่สวรรณคต ครบ 15 วัน ในวันที่ 27 ตุลาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 น อย่างไรก็ตามได้รับความกรุณาจาก อาจารย์สมเถา สุจริตกุล มาเป็นวาทยากร และนำวงออร์เคสตร้าที่บรรเลงที่กรุงเทพฯมาร่วมบรรเลงเพลงที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้โดยผู้กำกับหนังชื่อดังมาร่วมกำกับการถ่ายทำเพื่อทำเป็นวีดีทัศน์ในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย 

 และอีกหนึ่งกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา จะจัดขึ้นเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเสด็จเยือนจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 พย 2498 โดยได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทุกข์ราษฎรในจังหวัดนครราชสีมาหลายพื้นที่ ซึ่งในวันที่ 2 พย 2559 นี้จะครบ 61 ปี ของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมนิทรรศการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนที่จังหวัดนครราชสีมา โดยจะได้มีการอัญเชิญภาพพระราชกรณียกิจ และพระบรมฉายาลักษณ์ครั้งประวัติศาสตร์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมทุกข์สุขราษฎรจังหวัดนครราชสีมา ครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2498 ระหว่างวันที่ 2-4 พ.ย. จนถึงการเสด็จฯ ครั้งสุดท้าย ปี 2538 ที่วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด ซึ่งล้วนเป็นภาพแห่งความทรงจำ และประทับใจพสกนิกร หาชมได้ยาก จำนวนกว่า 100 รูป นำมาจัดแสดงให้ประชาชนได้ชม นอกจากนี้จะมีการอัญเชิญพระราชอาสน์ 2 องค์ ซึ่งได้เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ มหาวีรวงศ์ จังหวัดนครราชสีมา มาจัดแสดงให้ประชาชนได้สักการะอีกด้วย สำหรับกำหนดการจัดงานในครั้งนี้จะจัดในวันที่ 2-4 พย 2559 นี้ ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ