KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ 26 พย 61 เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.นสพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ และส่วนราชการต่างๆจากจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์เข้าร่วมประชุม 

 ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการก่อสร้างศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ 100 เปอร์เซ็น โดยใช้เวลาในการก่อสร้าง 478 วัน เหลืออยู่เพียงบางส่วนที่ต้องมีการปรับปรุง โดยศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดฯ สามารถรับสุนัขได้จำนวน 5,000 ตัว ส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ได้รับงบ 8,900,000 บาท โดยกำหนดจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 5 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด กลุ่มที่ 2 อุปกรณ์ตรวจรักษา กลุ่มที่ 3 อุปกรณ์ตรวจทางด้านห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด กลุ่มที่สี่ด้านการเอ็กซเรย์ อุลตร้าซาวด์ และกลุ่มที่ห้าเป็นการซักล้าง นอกจากนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มูลนิธิราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้ามาดำเนินการบริหารจัดการศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกลุ่มนครชัยบุรินทร์ และเห็นชอบแนวทางการโอนทรัพย์สินที่เป็นครุภัณฑ์ตามแนวทางที่มีการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอโดยสำนักงานคลังจังหวัดและแนวทางการโอนทรัพย์สินที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามข้อเสนอของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้ ภายหลังเปิดศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ จะมีการกำหนดสัดส่วนของสุนัขจาก 4 จังหวัดดังกล่าว โดยใช้หลักการค่อยๆนำสุนัขเข้ามายังศูนย์พักพิงฯ นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มีกำหนดนำคณะอนุกรรมการฯเยี่ยมชม ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ หรือ จัดประชุมคณะอนุกรรมการฯที่ศูนย์พักพิง ก่อนที่จะหมดหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ