KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกประชุมนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ ที่ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ภายในศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบหมายนโยบายเรื่องการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาข้าวเปลือกตกต่ำ ให้นายอำเภอทุกคนนำไปชี้แจงกับประชาชนในพื้นที่ ภายหลังจากที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้มีการเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อเสนอให้กระทรวงมหาดไทยทราบไปแล้ว นายวิเชียร กล่าวว่า จากการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นห่วงเรื่องราคาข้าวเปลือกตกต่ำมากที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ก็ประสบกับปัญหานี้เหมือนกัน โดยราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ขณะนี้อยู่ประมาณกิโลกรัมละ 6.80 บาท ซึ่งเป็นราคาข้าวรวมที่รับซื้อทุกระดับความชื้น สาเหตุเนื่องจากผู้ค้าคนกลางมีข้าวค้างสต๊อกอยู่จำนวนมากยังส่งออกไม่ได้ จึงทำให้ความต้องการซื้อข้าวลดลง ราคาข้าวจึงตกต่ำ ซึ่งเช้าวันนี้ (31 ต.ค. 59) ตนก็ได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจังหวัด มาประชุมหารือกันเพื่อเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของจังหวัดส่งไปให้รัฐบาลทราบแล้ว ในที่ประชุมได้ข้อสรุปเสนอต่อรัฐบาลหลายเรื่อง อาทิ 1.ได้สั่งการให้เกษตรจังหวัดบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าวให้เพียงพอ เนื่องจากรถเกี่ยวข้าวในพื้นที่มีประมาณ 1,000 คน แต่เกษตรกรต้องการเกี่ยวข้าวพร้อมๆ กัน ดังนั้นอาจจะระดมเกี่ยวข้าวไปทีละโซนจนเพียงพอ 2.ขอให้รัฐบาลดึงปริมาณข้าวออกจากตลาด โดยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หากดึงปริมาณข้าวออกไปได้ประมาณ 200,000 ตัน ก็จะช่วยดันให้ราคาข้าวสูงขึ้นได้บ้าง 3.เนื่องจากเกษตรกรในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมียุ้งฉางเก็บข้าวเหมือนในอดีตแล้ว เมื่อเกี่ยวข้าวมาได้ก็จะไม่มีที่เก็บ ซึ่งจากต่อการร่วมโครงการรับจำนำยุ้งฉาง ดังนั้นทางจังหวัดจะเร่งประสานโกดังของเอกชน เพื่อเป็นที่เก็บให้กับเกษตรกรเหล่านี้ รวมทั้งช่วยผ่อนปรนค่าอบข้าวด้วย เพราะข้าวใหม่จะมีความชื้นมาก แต่พื้นที่ตากข้าวของเกษตรกรไม่มี ส่วนเรื่องที่จะให้ทางจังหวัดช่วยเหลือเกษตรกร ด้วยการรับสีข้าวแล้วแพคใส่ถุงขายเองนั้น เรื่องนี้คงทำได้ยาก เนื่องจากคนทั่วไปไม่นิยมบริโภคข้าวใหม่เพราะยังมียางที่เหนียวอยู่มาก นายวิเชียร กล่าวอีกว่า ส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนนั้น ตนก็ได้เรียกนายอำเภอทั้ง 32 อำเภอ มาประชุมกันเพื่อนำผลสรุปของการประชุม ไปชี้แจงให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่า ขณะนี้ทางจังหวัดกำลังเร่งประสานทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลืออยู่ ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใด จึงอยากให้เกษตรกรทุกคนใจเย็นๆ ไว้ รอฟังข่าวคราวจากทางจังหวัด และรัฐบาลอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าภายใน 2-3 วันนี้ก็น่าจะมีข่าวดีให้เห็นบ้าง นายวิเชียรฯ กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ