KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

โคราชประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท)
 
 วันนี้(16 พย 59) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (โครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท) โดยมีนายอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุม
 
 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การดำเนินโครงการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักดำเนินโครงการผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภูมิภาคมีเป้าหมายดำเนินการในหมู่บ้านฃ โดยสนับสนุนงบประมาณให้หมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท กรอบระยะเวลาดำเนินการภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 - 31 มกราคม 2560 ซึ่งจะสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับหมู่บ้านได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างระบบประชาธิปไตยให้กับประชาชน พร้อมเน้นย้ำให้นายอำเภอลงไปชี้แจงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันคิด ประชาชนร่วมกันทำ และประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการฯสูงสุด สำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการได้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือด้านเศรษฐกิจ เช่น ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมอาชีพ และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ ด้านสังคม และด้านสาธารณะประโยชน์อย่างอื่น โดยให้อำเภอปรึกษาหารือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางบริหารจัดการน้ำในหมู่บ้าน ทุกโครงการหรือกิจกรรมจะต้องดำเนินการในพื้นที่หมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจะต้องมีความพร้อม และได้รับการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ก่อนเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนเท่านั้น และจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวทางการปฏิบัติทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตทุกขั้นตอน รวมทั้งจะมีการติดตามการดำเนินโครงการอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
 
ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ