KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเปรม ติณสูลานนท์ หลังศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นายแพทย์สุวิทย์  โรจนศักดิ์โสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และพ.ต.อ.สุภากร คำสิงห์นอก รรท.ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา  ร่วมเปิดโครงการ “ลดเค็ม ลดหวาน ลดล้านกิโล หลานย่าโม ถวายความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน ”โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกแห่ง ตัวแทนภาคเอกชน ร่วมชมนิทรรศการ ตรวจสุขภาพประเมินดัชนีมวลกาย อย่างคึกคัก

นายวิเชียร เปิดเผยว่า โครงการ นี้ ถือเป็นทำความดีน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวงของแผ่นดิน ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น อำเภอ ประชาชน เข้าร่วมโครงการโดยสมัครผ่านเว็บไซด์www.korathealth.com/mkk  ที่ผ่านมา ชาวโคราชป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคเรื้อรัง ( โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดตีบตัน เส้นเลือดสมองตีบตัน) เป็นจำนวนมากนับแสนราย จึงตั้งเป้าหมายให้ประชาชนลดการบริโภคเค็มหวานลดน้ำหนักบุคลากรในหน่วยงานหรือองค์กรหมู่บ้านชุมชนซึ่งมีชาวโคราชอ้วนค่า BMI หรือดัชนีมวลกาย เกินประมาณ 5 แสนคนดังนั้นเฉลี่ยแล้วค่อยค่อยลดน้ำหนักเดือนละ 2-3 กิโลกรัมต่อคนจะช่วยให้ทั้งปีจะสามารถลดน้ำหนักได้มากกว่าล้านกิโลกรัม

ด้านนายแพทย์สุวิทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไม่ติดต่อ จังหวัดนครราชสีมา ปี 2559 พบมีผู้ป่วยโรคเบาหวาน 134,807 รายโรคความดันโลหิตสูง 231,502 รายโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด 790 รายโรคหลอดเลือดสมอง5,990 รายและลูกตาย 304,974 รายซึ่งเป็นปัญหาสาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมามากทั้งด้านการรักษาพยาบาล เศรษฐกิจ สังคม ครอบครัวสาเหตุเนื่องจากการบริโภคอาหารที่มีรสหวานมันเค็มสูงและการมีน้ำหนักตัว เกินมาตรฐาน จังหวัดนครราชสีมาจัดทำโครงการลดเค็มลดหวานลดล้านกิโลหลานย่าโมทำความดีถวายพ่อของแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมาปี 2560 เน้นให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอายุ 15 – 60 ปี ทั้งในหน่วยงานภาครัฐเอกชนทุกภาคส่วนให้บุคลากรดูแลสุขภาพตนเองโดยการลดปริมาณบริโภคอาหารลดหวานมันเค็ม และลดน้ำหนักของตนเองให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะช่วยส่งเสริมสุขภาพของตนเองดูแลตนเอง

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ