KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ชั้นที่๒ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสัมมนา การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ การจัดการน้ำเสียชุมชน และการจัดทำแผนอนุรักษ์ลำตะคอง และวัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยมีผู้เข้าอบรมครั้งนี้ประกอบไปด้วยภาคประชาชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ๖ อำเภอที่ติดลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เป็นพื้นที่ศูนย์กลางการพัฒนาของอีสานในปัจจุบัน และในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางทางการค้าการลงทุนของภูมิภาคเอเซียน ดังนั้นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาสู่เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะการพัฒนาเมืองในอนาคต จะต้องตั้งอยู่บนหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงฐานทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบคู่ขนานกันไป สืบเนื่องจาก ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในปีที่ผ่านมา พบว่าลำตะคองตอนล่าง มีคุณภาพน้ำต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน คืออยู่ในระดับเสื่อมโทรมมากถึงร้อยละ ๘๐ ซึ่งหากปล่อยไว้จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม กระทบสุขภาพของประชาชน และมีผลต่อเศรษฐกิจโดยส่วนรวมของจังหวัด ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูตะคอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ขั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ำในกลุ่มน้ำลำตะคอง พัฒนาศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพน้ำของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษ์ลำตะคอง ในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูลำตะคอง โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ จัดอบรมให้ความรู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖ อำเภอ ที่อยู่ติดลำตะคองและประชาชนในพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวังและการจัดการน้ำเสียชุมชน จัดประชุม สัมมนาฝึกอบรม ชุมชนที่อยู่ติดลำตะคอง และจัดตั้งเครือข่าย ทสม. รักษ์ลำตะคอง จัดกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ อนุรักษ์ ฟื้นฟูลำตะคองของเครือข่าย และการสำรวจ ตรวจสอบ แหล่งกำเนิดมลพิษ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ