KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙ ที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีพรามหณ์ การถวายเครื่องสักการะ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเสาหลักเมืองจำลอง และถวายผ้า 3 สี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนวันจัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครราชสีมา และตั้งเสาหลักเมืองจำลอง ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day” ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชน ข้าราชการ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในโอกาสครบรอบ 360 ปี เมืองนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ทำการปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างาม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอนุชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของศาลหลักเมืองนครราชสีมา อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธา เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเคารพสักการะ เป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบ เป็นการเร่งด่วน ร่วมทั้งขยายพื้นที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ให้มีความกว้างขวาง สง่างาม สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มากราบไหว้สักการะได้อย่างทั่วถึง และให้ศาลหลักเมืองนครราชสีมาเป็น (landmark) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเคารพสักการะ
 
 
ปชส.นม./ข่าว/ภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ