KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 
เมื่อวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๕๙ ที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีพิธีพรามหณ์ การถวายเครื่องสักการะ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้เจิมเสาหลักเมืองจำลอง และถวายผ้า 3 สี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน ซึ่งก่อนวันจัดพิธีบวงสรวงสักการะศาลหลักเมืองนครราชสีมา และตั้งเสาหลักเมืองจำลอง ได้มีกิจกรรม "Big Cleaning Day” ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 24 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้นำประชาชน ข้าราชการ ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ในโอกาสครบรอบ 360 ปี เมืองนครราชสีมา
นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาได้ทำการปรับภูมิทัศน์ศาลหลักเมือง และบริเวณโดยรอบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสง่างาม ให้ประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนอนุชนคนรุ่นหลังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมา ของศาลหลักเมืองนครราชสีมา อันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนทั่วไปมีความเลื่อมใสศรัทธา เป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดนครราชสีมา ให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเคารพสักการะ เป็นการทำนุบำรุงดูแลรักษาโบราณสถานสำคัญของจังหวัดนครราชสีมาและของชาติ ให้คงอยู่สืบไป และมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองนครราชสีมา และบริเวณโดยรอบ เป็นการเร่งด่วน ร่วมทั้งขยายพื้นที่ศาลหลักเมืองนครราชสีมา ให้มีความกว้างขวาง สง่างาม สามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปที่มากราบไหว้สักการะได้อย่างทั่วถึง และให้ศาลหลักเมืองนครราชสีมาเป็น (landmark) สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเคารพสักการะ
 
 
ปชส.นม./ข่าว/ภาพ

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ