KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานเทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 Korat International "ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มจากพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประธานในพิธี จุดเครื่องทองน้อยถวายสักการะ และกราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อ่านคำแสดงความอาลัย ผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนยืนสงบนิ่ง 89 วินาที ต่อด้วยการจุดเทียนแสดงความอาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงในหลวงของแผ่นดิน จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้กับคณะนักแสดง และผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน ต่อด้วยการแสดงวงซิมโฟนีออเคสต้า แสดงความอาลัย “องค์อัครศิลปินเหนือเกล้า” โดยนักศึกษาหลักสูตรดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ
เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2560 “ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์” ในปีนี้จัดขึ้น เป็นครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มกราคม-3 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00-23.00 น. ที่ลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภายในงานพบกับ พิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การแสดงศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติสุดยิ่งใหญ่อลังการ โดยคณะนักแสดงจากประเทศต่างๆ กว่า 11 ประเทศทั่วโลก อาทิ ประเทศบรูไน จีน กัมพูชา กานา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เนปาล รัสเซีย ศรีลังกา การแสดงศิลปวัฒนธรรมทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีการแสดงชุดมหกรรมโปงลางอีสาน Opening Performing : NRRU PongLang จากทีมโปงลางระดับชาติ การแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ การประชุมวิชาการด้านเซรามิกส์ และภูมิปัญญาพื้นถิ่น ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานด้วยดินด่านเกวียน โดยเครือข่ายความร่วมมือเครื่องปั้นดินเผา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม การจัดงานครั้งนี้ เพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้การสนับสนุนอนุรักษ์ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์ พร้อมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่ได้เผยแพร่กิจกรรมบริการวิชาการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยได้รับความร่วมมือจากประเทศต่างๆ กว่า 11 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในจังหวัดนครราชสีมา ผลักดันเป็นเทศกาลระดับชาติ และพัฒนาสู่ระดับสากลต่อไป
 
สปช. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ