KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 15 ก.พง 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และนายอำเภอครบุรี เดินทางไปรับฟังปัญหาและเยี่ยมเยียนราษฎรบ้านดอนกระชาย หมู่ที่ 8 ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นใหม่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นราษฎรยากไร้และไม่มีที่ดินทำกิน ทุกภาคส่วนจึงได้ร่วมกันหาทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอำเภอครบุรี (ส.ป.ก.) ได้พิจารณาจัดสรรพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ในความรับผิดชอบจำนวน 500 ไร่ มาแบ่งให้กับกลุ่มชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกลุ่มนี้ได้อยู่อาศัยและทำกิน โดยหมู่บ้านดอนกระชายแห่งนี้ มีประชากร 36 ครัวเรือน เบื้องต้น ส.ป.ก. ได้จัดสรรพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยครอบครัวละ 2 งาน ส่วนที่เหลือจะทำการแบ่งให้ทำการเกษตร ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ จากลงพื้นที่ทราบว่าชาวบ้านยังคงเดือดร้อนในเรื่องของระบบสาธารณูปโภค ทั้งน้ำประปา ไฟฟ้า และถนน รวมถึงราษฎรยังไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตัวเอง เนื่องจากทาง ส.ป.ก. ยังดำเนินการจัดสรรไม่แล้วเสร็จ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับเรื่องดำเนินการและจะเร่งหาทางช่วยเหลืออย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นกับราษฎรกลุ่มนี้ มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวขณะที่ราษฎรก็ยังขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ