KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่คลองลำบริบูรณ์ บ้านโพนสูง หมู่ 4 ต.หมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมพันเอกกานต์  ขวัญยืน ผบ.ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพภาคที่ 2, นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และนายสุทธิโรจน์ กองแก้ว ผอ.โครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษาลำตะคอง ร่วมจัดกิจกรรม “คนโคราช ไม่ขาดน้ำอีกต่อไป” โดยนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท. และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ กว่า 200 คน ช่วยกันกรอกทรายใส่กระสอบ ทำฝายแบบประชารัฐกักเก็บน้ำ ขนาดความสูง 150 เซนติเมตร กว้าง 20 เมตร ลำน้ำมีความยาว 2 กิโลเมตร  เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 เนื่องจากที่ผ่านมาฝายแห่งนี้ประสบปัญหาชำรุดทรุดโทรม ไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เมื่อก่อสร้างเสร็จสิ้น จะมีประสิทธิภาพกักเก็บน้ำไว้ได้ประมาณ 5 หมื่น ลบ.ม. คาดว่าสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรได้จนถึงเดือนพฤษภาคมนี้

ด้านนายสุเทพ  รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมา ปี 2560 ได้เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยสูบน้ำไว้ในแหล่งกักเก็บจำนวน 21 อำเภอ 50 ตำบล 113 หมู่บ้าน ได้ปริมาณน้ำ 9,805,120 ลูกบาศก์เมตร จัดทำฝาย “ตามแนวพ่อหลวงสู้ภัยแล้ง จังหวัดนครราชสีมา” จำนวน 32 อำเภอ 131 ตำบล 173 หมู่บ้าน จำนวนฝาย 183 แห่ง ปริมาณน้ำกักเก็บ 8,194,526 ลูกบาศก์เมตร รวมทั้งประกาศขอความร่วมมือลดพื้นที่การปลูกข้าวนาปรังโดยปรับเปลี่ยนมาปลูกพืชชนิดอื่นที่ใช้น้ำน้อยทดแทน

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ