KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

 

วันที่ 4 เมษายน 2560 เมื่อเวลา 11.30 น. ที่อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา (TK Square korat) ตรงข้ามวัดพายัพ (พระอารามหลวง) ถนนพลแสน ต.ในเมือง อ.เมือง ฯ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนคร (ทน.) นครราชสีมา ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (okmd) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ และนายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมทำพิธีเปิดอุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK SQUARE KORAT โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคลากรทางการศึกษา ผู้นำชุมชนและนักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี ซึ่ง ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานที่แห่งนี้ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในรูปแบบกายภาพที่ไร้พรมแดน เพื่อขยายโอกาสและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงหนังสือ สื่อ สิ่งพิมพ์ต่างๆ มุ่งส่งเสริมการอ่านเป็นไปอย่างก้าวขวางและทั่วถึง สอดคล้องกับสภาพสังคมยุคใหม่ รองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของอุปนิสัยการอ่านและการแสวงหาความรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งใช้เทคโนโลยีเป็นทักษะสำคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้

ซึ่ง อุทยานการเรียนรู้นครราชสีมา TK SQUARE KORAT เปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 10.00-18.00 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 -18.00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ โดยกำหนด ค่าสมัครเข้าใช้บริการ ดังนี้ อายุต่ำกว่า 6 ปี ฟรี อายุ 6 -25 ปี 50 บาทต่อปี อายุ 26 ปี ขึ้นไป 100 บาท ต่อปี ชาวต่างชาติ 200 บาท ต่อปี ยกเว้นค่าสมาชิกสำหรับ พระภิกษุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ