KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

จังหวัดนครราชสีมาทำพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 และพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เช้าวันที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. นายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยลดอุบัติเหตุเทศกาลสงกรานต์ ตามโครงการ หนึ่งใจ... ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ของมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์และพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดบริการทางหลวงลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนายสุเทพ รื่นถวิล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวรายงาน เทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน ทำให้มีผู้เดินทางใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากเพื่อกลับภูมิลำเนา และประชาชนบางส่วนก็ใช้โอกาสในวันหยุดนี้ เดินทางไปท่องเที่ยวกับครอบครัวตามสถานที่พักผ่อนหย่อนใจต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาการจราจรที่คับคั่งและติดขัด หากมีการดื่มสุราแล้วขับรถอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุตามมา รัฐบาลจึง ขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ง่วง เมา โทร.ไม่ขับ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เน้นย้ำหน่วยงานภาครัฐบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุในเทศกาลสงกรานต์ 2560 เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ถนนที่มีการก่อสร้างหลายจุดนั้น ทุกเส้นทางจะคืนพื้นผิวถนนภายในวันที่ 10 เม.ย. นี้ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา ได้ประชุมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทุกอำเภอ ตำรวจ ขนส่ง และขอความร่วมมือ ประชาชนได้ทำหน้าที่ ด่านครอบครัว และด่านชุมชน .เน้นลดความเร็ว ลดความเสี่ยง ดื่มไม่ขับ ภายใต้หัวข้อ ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน ซึ่งเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 พบว่า เกิดอุบัติเหตุจราจรทางถนน 101 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 112 ราย และเสียชีวิต 19 ราย สาเหตุการบาดเจ็บรุนแรง และเสียชีวิตเกิดจากการขับรถด้วยความเร็วสูง การดื่มสุราขณะขับรถ และมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ ขอให้ทุกคนมีน้ำใจซึ่งกันและกัน ให้อภัยกัน ส่วนถนนที่มีการก่อสร้างหลายจุดนั้น ทุกเส้นทางจะคืนพื้นผิวถนนภายในวันที่ 10 เม.ย. นี้ และขอความร่วมมือรถบรรทุกสินค้าเกษตร และทางตำรวจเตรียมการเปิดจุดเส้นทาง.พิเศษ ใน 5 จุดที่มีการจราจรติดขัด และให้ทุกคนรักษาวินัยกฎจราจร..ไม่ขับรถเร็วในจุดที่ถนนโล่ง ถนนสี่เลน ก็ต้องมีการตั้งด่าน เพื่อชะลอความเร็ว ส่วนในถนนสายรองก็จะมีด่านชุมชน และด่านครอบครัวที่คอยดูแลบุตรหลาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวด้วยว่า ขอให้ประชาชนที่ผ่านมาในพื้นที่ ใช้รถใช้ถนนขับขี่รถด้วยความระมัดระวัง ง่วง เมา โทร.ไม่ขับ และให้ทุกคนรักษาวินัยกฎจราจร..ไม่ขับรถเร็วในจุดที่ถนนโล่ง ถนนสี่เลน ซึ่งต้องมีการตั้งด่าน เพื่อชะลอความเร็ว ส่วนในถนนสายรองก็จะมีด่านชุมชน และด่านครอบครัวที่คอยดูแลบุตรหลาน......ทิวาพร ปชส.นม./ ข่าว / 8 เม.ย. 60

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ