KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราช ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนางได้รับความเสียหาย 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน และพื้นที่ทำการเกษตร กว่า 3.5 พันไร่ถูกน้ำท่วม
 
วันที่ 13 มิย 60 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแก้งสนามนาง โดยมี นายนพดล มามาก นายอำเภอแก้งสนามนาง พร้อม หน.ส่วนราชการ ให้การต้อนรับและนำสำรวจพื้นที่ บ.หัวหนอง ม.4 และ บ.กุดปลาฉลาด ม.6 ตำบลบึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง พบพื้นที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด 5 ตำบล 25 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเบื้องต้นทั้งหมด 3,546 ไร่ โดยมอบหมายให้ ทางอำเภอ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดและสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเบื้องต้นทางจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว ทั้งนี้เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 60 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ อ.แก้งสนามนาง และอำเภอใกล้เคียง มีฝนตกลงมาอย่างหนัก วัดปริมาณน้ำฝนได้ 95 ม.ม. ทำให้กระแสน้ำจาก อ.บัวใหญ่ และ อ.บ้านเหลื่อม ไหลมาตามพื้นที่ราบลุ่มและลำห้วยน้ำเค็มเพื่อลงสู่ลำน้ำชี ผ่าน อ.แก้งสนามนาง ทำให้พื้นที่ทำการเกษตร และเส้นทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านได้รับความเสียหาย
 
ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ