KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันนี้ (15 มิย.60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม จากเหตุการณ์ปริมาณฝนตกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมาปริมาณฝนรวม 643.7 มิลลิเมตรมากกว่าปี 2559 ปริมาณ 252.6 มิลลิเมตร และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของไทย ปีนี้ฝนจะสูงกว่าปกติ จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 163 หมู่บ้าน มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 6 อำเภอ 16 ตำบล 44 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่สำคัญรวม 20 จุด ซึ่งพื้นที่ใดเกิดอุทกภัยให้ใช้งบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปช่วยเหลือโดยเร็ว หากงบฯไม่พอให้ ร้องขอผ่านอำเภอมาทางจังหวัดพร้อมให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มระดับอำเภอ และศูนย์ฯ อบต. เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมให้หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงเตรียมแผนการจัดทำฝนหลวงหากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงโดยให้ประสานข้อมูลสถานการณ์ฝนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตทางหลวงให้เตรียมแผนระบายน้ำเปิดทางให้น้ำไหลผ่านพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากซึ่งหน่วยงานทหาร ศูนย์ ปภ.เขต 5 สำนักงานทรัพย่กรน้ำภาค 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลไว้ให้การช่วยเหลือได้ทันที และหากเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดและถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็วพร้อมทั้งให้จัดยานพาหนะบริการประชาชนในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบอุทกภัยให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนความเสียหายไว้กับท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหาย พร้อมนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้สั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอกลับไปประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมให้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและให้รายงานจังหวัดทราบเพื่อที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบและจะได้ลงไปเยี่ยมในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากน้ำท่วม มากกว่า 2 วัน หากพื้นที่ใดขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ร้องขอมาทางจังหวัด พร้อมนี้ให้สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมารายงานสถานการณ์ปริมาณฝน 3 ครั้งลงในกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบและจะได้หาแนวทางการป้องกันแต่เนิ่นๆ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ