KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

หน้าแรก

วันนี้ (15 มิย.60) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายธนพล จันทรนิมิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม จากเหตุการณ์ปริมาณฝนตกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาโดยเฉพาะอำเภอเมืองนครราชสีมาปริมาณฝนรวม 643.7 มิลลิเมตรมากกว่าปี 2559 ปริมาณ 252.6 มิลลิเมตร และจากการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของไทย ปีนี้ฝนจะสูงกว่าปกติ จังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยรวม 5 อำเภอ 19 ตำบล 163 หมู่บ้าน มีพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม 6 อำเภอ 16 ตำบล 44 หมู่บ้าน และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมาและพื้นที่สำคัญรวม 20 จุด ซึ่งพื้นที่ใดเกิดอุทกภัยให้ใช้งบฯ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปช่วยเหลือโดยเร็ว หากงบฯไม่พอให้ ร้องขอผ่านอำเภอมาทางจังหวัดพร้อมให้ทุกอำเภอตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มระดับอำเภอ และศูนย์ฯ อบต. เพื่อเป็นศูนย์ประสานให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที พร้อมให้หน่วยปฎิบัติการฝนหลวงเตรียมแผนการจัดทำฝนหลวงหากเกิดกรณีฝนทิ้งช่วงโดยให้ประสานข้อมูลสถานการณ์ฝนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตทางหลวงให้เตรียมแผนระบายน้ำเปิดทางให้น้ำไหลผ่านพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำในจุดที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากซึ่งหน่วยงานทหาร ศูนย์ ปภ.เขต 5 สำนักงานทรัพย่กรน้ำภาค 5 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลไว้ให้การช่วยเหลือได้ทันที และหากเส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหายให้เร่งซ่อมแซมเส้นทางที่ชำรุดและถูกตัดขาดเพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรได้โดยเร็วพร้อมทั้งให้จัดยานพาหนะบริการประชาชนในพื้นที่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีประสบอุทกภัยให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนความเสียหายไว้กับท้องถิ่น แต่ปัจจุบันยังไม่เกิดความเสียหาย พร้อมนี้นายวิเชียร จันทรโณทัย ได้สั่งให้นายอำเภอทุกอำเภอกลับไปประชุมทำความเข้าใจกับหน่วยงานในพื้นที่ พร้อมให้ลงพื้นที่เยี่ยมชาวบ้านอย่างใกล้ชิดและให้รายงานจังหวัดทราบเพื่อที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ทราบและจะได้ลงไปเยี่ยมในพื้นที่ที่มีผลกระทบจากน้ำท่วม มากกว่า 2 วัน หากพื้นที่ใดขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ร้องขอมาทางจังหวัด พร้อมนี้ให้สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมารายงานสถานการณ์ปริมาณฝน 3 ครั้งลงในกลุ่มไลน์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อทราบและจะได้หาแนวทางการป้องกันแต่เนิ่นๆ

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ