KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 ที่ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำ โดยประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรกรจังหวัด สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการโรงแป้งมัน และสมาพันธ์ชาวไร่มันสำปะหลังแห่งประเทศไทย เพื่อหารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ปัจจุบันราคามันสำปะหลังตกต่ำเป็นไปตามกลไกของตลาด เนื่องจากปีที่ผ่านมามันสำปะหลังมีราคาดี ทำให้เกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากเกินกว่าที่ผู้ประกอบการโรงแป้งมันจะรองรับได้ จึงทำให้ราคามันสำปะหลังลดต่ำลง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าในช่วงระยะนี้ควรแจ้งให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเดือนตุลาคม และพฤศจิกายนนี้ออกไปก่อนสักระยะ 1-2 เดือน เพื่อรอดูกลไกของตลาด และมาตรการของรัฐบาลที่จะออกมาช่วยเหลือเกษตรกร พร้อมกันนี้สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทย และสมาคมโรงงานผลิตมันสำปะหลังไทย ได้ทำหนังสือเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ชดเชยเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง เช่นเดียวกับการชดเชยเงินให้กับชาวนาที่ปลูกข้าว เพื่อให้เกษตรกรชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังออกไปก่อนสักระยะ และรัฐบาลจะต้องเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยการจัดวางระเบียบให้นำเข้าได้เฉพาะด่านถาวร หรืออาจใช้วิธีกำหนดโควตาการนำเข้า.
/////////////////////////////////
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ