KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พบว่านายจ้างส่วนใหญ่นำเอกสารแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญญาติ มายื่นยังจัดหางานจำนวนมาก

บรรยากาศเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา พบว่านายจ้างส่วนใหญ่นำเอกสารแจ้งการทำงานแรงงานต่างด้าว 3 สัญญาติ มายื่นยังจัดหางานจำนวนมาก วันที่ 24 ก.ค. 60 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนคราชสีมา ตรวจเยี่ยมการให้บริการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าววันแรก สำหรับบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่เปิดให้บริการเปิดศูนย์ พบว่ามีนายจ้างนำเอกสารการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานทั้ง 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา และลาว มายื่นตรวจสอบเอกสารยังสำนักงานจัดหางานจำนวนมาก ซึ่งนายอิทธิ คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดนคราชสีมา คาดว่าจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คนที่นายจ้างนำเอกสารมาแจ้งการจ้างงานในวันนี้ และคาดว่าจะมีจำนวนแรงงานต่างด้าวกว่า 2,000 คนที่นายจ้างนำเอกสารมาแจ้งการจ้างงานในวันนี้ และคาดว่าหลังสิ้นสุดการเปิดศูนย์รับแจ้งจะมีแรงงานต่างด้าวเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 คน ส่วนใหญ่เป็นนายจ้างจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคการเกษตร และอุตสาหกรรม ในพื้นที่ อำเภอปากช่อง- ครบุรี-วังน้ำเขียว และอำเภอเสิงสาง ซึ่งการเปิดศูนย์รับแจ้งการใช้แรงงานต่างด้าว ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2560 เป็นระยะเวลา 15 วัน เฉพาะแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติเป็นกลุ่มผิดกฎหมายที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น หลังจากนั้นจะการตรวจสอบคัดกรองความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง กับ ลูกจ้าง วันที่ 8สิงหาคม -16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อที่ทำการออกหนังสือเพื่อส่งตัวให้ลูกจ้างกลับไปดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารให้ถูกต้องยังประเทศของตนและกลับเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างถูกต้องต่อไป

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ