KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
รายการ "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" วันที่ 4 พ.ค. 2561

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และแผนปฎิรูปประเทศ

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

พลเอกเปรมฯ ย้ำประเทศชาติต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง ในพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค มูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ ประจำปี 2560 วันนี้ (23 กันยายน 2560) ที่หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา และรางวัลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ประจำปี 2560 โดยได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ทางมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานพลโทวิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคอีสาน นายตำรวจ และนายทหารเข้าร่วมมอบเงินสมทบทุนเข้ามูลนิธิฯ ในครั้งนี้ด้วย สำหรับในปีนี้ทางมูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา รวมจำนวน 1,861 ทุน เป็นเงินจำนวน 5,325,300 บาท สำหรับการประกวดโครงการนักเรียนระดับภาค ปี 2560 มีการจัดการประกวดรวม 6 ประเภทโครงการ ประกอบด้วย โครงการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ประวัติศาสตร์ และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งมีโรงเรียนระดับจังหวัดทั้ง 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งโครงงานเข้าประกวด จำนวน 378 โครงงาน และผลการประกวดโครงงานมีโครงงานได้รับรางวัล จำนวน 90 โครงงาน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้กล่าวให้โอวาทกับผู้เข้าร่วมงานว่า เมื่อประมาณ 3 ปี ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จะเสด็จสวรรณคต ท่านได้ให้ทางเดินแก่มูลนิธิฯว่า ต้องดูแลโรงเรียนที่ทรุดโทรม ขาดแคลน และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งยังได้รับสั่งว่า ให้ผลิตคนดี อย่าไปกังวลเรื่องการผลิตคนเก่งเพราะประเทศชาติบ้านเมืองต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง ซึ่งคนเก่งอาจจะเป็นคนไม่ดี นอกจากนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังได้เน้นในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ที่จะต้องมอบให้แก่เด็กนักเรียนทุกคน อยากจะให้นิสิต นักศึกษาที่จบการศึกษา กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาเดิม ประมาณ 2 ปี เป็นอย่างน้อยเพื่อแสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เรียนมาได้นำมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง สิ่งเหล่านี้ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ ให้แนวทางมา อยากให้ทุกคนทำให้ได้ โดยเฉพาะครู อาจารย์ ที่เข้าใจ อยากจะให้สอนนักเรียนว่า การเป็นคนดี เป็นอย่างไร เป็นคนเก่ง เป็นอย่างไร ทำไมประเทศชาติต้องการคนดีมากกว่าคนเก่ง และที่สำคัญควรรักนักเรียนของตนเองเหมือนลุกหลานหรือญาติพี่น้องด้วย พลเอกเปรมฯ กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ