มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

เมื่อวันที่ 7 พย 61 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมอินฟินีตี้ 1-2 โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยโยธาธิการและผังเมือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและคณาจารย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ รวมทั้งสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง งานศึกษาจัดทำแผนพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) เพื่อนำไปสู่การเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมฯประมาณ 200 คน โดยปัจจุบันการดำเนินงานมาถึงขั้นการจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) ซึ่งได้ผ่านกระบวนการรับฟังความเห็นผู้เกี่ยวข้องควบคู่มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการสัมมนาแนะนำโครงการ การประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์เชิงลึกกว่า 40 หน่วยงาน ทั้งนี้ นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวในฐานะประธานเปิดการประชุมว่า ผลการศึกษาพบว่า พื้นที่ที่มีความเหมาะสมจะพัฒนาท่าเรือบก ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น โดยเสนอให้มีการพัฒนา Boarder Logistics Park เพื่อรวบรวมกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าที่จังหวัดชายแดน อาทิ หนองคาย มุกดาหาร เชียงราย ตาก สระแก้ว และสงขลา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจังหวัดนครราชสีมาที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมว่า การกำหนดจังหวัดที่จะจัดตั้งท่าเรือบกโดยดูจาก TIR พบว่า จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น มีความคุ้มค่าที่จะดำเนินการพร้อมด้วยกันทั้งคู่ ถามว่า ทำไมต้องเป็นสองที่หรือสามที่ เนื่องจากว่าจังหวัดอื่นๆก็อยากจะทำ ทั้งนี้จากการศึกษาครบทุกมิติพบว่า จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น มีความเหมาะสมที่สุด ถ้าถามว่าจะให้ฟันธงว่าจะเป็นที่จังหวัดใด ก็ขอตอบว่า จะดำเนินการตั้งท่าเรือบกในทั้งสองจังหวัดเพราะว่า จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นสินค้าอุตสาหกรรมหลัก โดยจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง มีศักยภาพเพียงพอในการเป็น Dry Port ขณะที่จังหวัดขอนแก่น ก็จะได้พื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดในโซนตอนบนของจังหวัดขอนแก่น อาจจะข้ามมาจากฝั่งประเทศลาวเข้าหนองคายได้ด้วย ทำให้สินค้าที่มาจากจังหวัดขอนแก่น จะมีความหลากหลาย ทั้งสินค้าทางการเกษตร มีการเพิ่มมูลค่าสินค้าขึ้นมา ทั้งการบรรจุ ตรวจผ่านและส่งเข้ามาทางรถไฟเข้าสู่ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น เนื่องจากการดำเนินงานท่าเรือบก จะมีประสิทธิภาพสูงสุดและตามวัตถุประสงค์ จะต้องขนมาทางรถไฟ ซึ่งรถไฟทางคู่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แล้ว คาดว่าจะเสร็จและดำเนินการด้านท่าเรือบกได้ประมาณปี 2565 – 2566 ดังนั้น หากท่าเรือบกทั้งที่จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดขอนแก่น เริ่มพร้อมๆกัน โดยหาก PPT ไม่มีปัญหา มีนักลงทุนตัดสินใจ ก็น่าจะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2563 และจะแล้วเสร็จในปี 2565 พร้อมกับรถไฟทางคู่พอดี

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า การเข้าร่วมประชุมในวันนี้ มาเพื่อฟังความชัดเจนว่า ผู้ศึกษาวิจัยมีจังหวัดนครราชสีมา เป็นเป้าหมายในการพัฒนา Dry Port ซึ่งจากการฟังการประชุม ก็เป็นเรื่องที่น่าสบายใจว่า จังหวัดนครราชสีมา เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในผลการศึกษาวิจัยที่มีความเหมาะสมในการที่จะจัดตั้งเป็นท่าเรือบก  นอกจากนี้ ภาคเอกชนหลายส่วนมีความเห็นด้วยจริงๆว่า จังหวัดนครราชสีมามีความเหมาะสมในการเป็นท่าเรือบก โดยวันนี้สิ่งที่เราจะต้องขอความชัดเจนก็คือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะดำเนินการต่อไป จะขอคำแนะนำว่าจะให้จังหวัดทำอย่างไร คือถ้ามีการศึกษาการออกแบบในรายละเอียด จังหวัดไม่ต้องรอสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. ไม่ต้องรอสภาพัฒน์ฯ ได้หรือไม่  โดยจังหวัดนครราชสีมา จะขอใช้งบยุทธศาสตร์จังหวัดฯในการหาผู้ที่จะมาออกแบบและรายละเอียด เพื่อจะได้เดินหน้าไปก่อน เนื่องจากถ้ารองบประมาณจากทางราชการ จะต้องรออีกหนึ่งปี ซึ่งคิดว่าถ้าจังหวัดใช้งบประมาณเหลือจ่ายในปีนี้ หรือสามารถตั้งงบประมาณในปี 2563 ได้โดยไม่ต้องรอกระทรวงคมนาคม จะได้หรือไม่ในเรืองของการออกแบบและรายละเอียด จากนั้นเรื่องของการเตรียมพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการต่อไปได้อย่างไร หากว่าจัดหาที่สำหรับการสร้างท่าเรือบกเสร็จแล้ว ก็จะต้องไปคุยกับหน่วยที่ต้องดำเนินการต่อ ซึ่งการมาร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อจะมารับฟังว่า ผลการวิจัยจะมีจังหวัดนครราชสีมา เป็นจุดหมายในการจัดทำเป็นท่าเรือบกแน่นอนหรือไม่ ซึ่งประเด็นนี้มีความแน่นอนแล้ว และจะขอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น สนข. , สภาพัฒน์ว่า หลังจากนี้ ในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาที่จะเดินหน้าต่อไป จะให้จังหวัดทำอะไรได้บ้าง ซึ่งความตั้งใจคือ อยากจะเดินหน้าสร้างท่าเรือบก โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ทำควบคู่ไปกับรถไฟทางคู่ เพื่อจะได้เสร็จพร้อมๆกัน นอกจากนี้ ยังเตรียมเปิดหลักสูตร "ทางราง” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการสร้างความเชี่ยวชาญ รองรับการพัฒนาจังหวัดฯในอนาคตต่อไป.

 

 

ปชส.นม.ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ