KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

ผู้ว่าโคราชเปิดโครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง)

วันที่ 11 มี.ค. 62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ด้านอัคคีภัยในอาคารสูง) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช ปัจจุบันสาธารณภัยมีความซับซ้อนและรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอัคคีภัยที่ เกิดในชุมชนเมืองที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ อาคารสูง และสถานที่ที่ประชาชนใช้ ชีวิตประจำวันอยู่อย่างหนาแน่น การบริหารจัดการภัยต้องมีระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัย 1) เพื่อทดสอบระบบการปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ระบบอำนวยการและระบบสื่อสาร 2) เพื่อทดสอบหน่วยงานหลักและหน่วยงานรองที่เข้าเผชิญเหตุ 3) เพื่อทดสอบระบบบัญชาการ 4) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการภัยของสถานประกอบการ 5) เพื่อทดสอบระบบการจราจร

จังหวัดนครราชสีมาเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการจึงดำเนินการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรรมการฝึกซ้อมฯ ซึ่งประกอบด้วย การเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยในอาคารสูง ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด เทศบาลนคร และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา มีกิจกรรมการฝึกซ้อมรูปแบบของ Work Shop ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และสถานประกอบการที่มีอาคารสูงในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ผู้ประกอบการ คอนโด ที่พักอาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)และการฝึกซ้อมปฏิบัติการภาคสนาม (Drill)

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ