KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ถึงการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562  ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม - 3 เมษายน 2562 รวม 12 วัน 12 คืน ซึ่งปีนี้ ได้เชิญนักแสดงกิตติมศักดิ์ พ.ท.นพ.ภาคย์ โลหารชุน หรือ "หมอภาคย์” หนึ่งในวีรบุรุษผู้กล้าแห่งถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน สรพงษ์ ชาตรี สุนารี ราชสีมา และนักแสดงอีกมากมาย  มาประกาศความยิ่งใหญ่วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ ผ่านการการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมภาพและเสียงอิงประวัติศาสตร์ "ย่าฉันท่านชื่อโม" ในชื่อตอน "บุญเหลือหลานย่าผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์" ไฮไลต์สำคัญของงาน ที่กลับมาให้ชาวโคราชและนักท่องเที่ยวได้ชมกันอีกครั้ง โดยย้อนเรื่องราวตำนานก่อเกิดเมืองโคราช  สู่ห้วงอดีตค่ำคืนแห่งความอาลัย และย้อนความผู้สละชีพในสมรภูมิทุ่งสัมฤทธิ์ ที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อกู้แผ่นดินโคราช ไปจนถึงการสถาปนาท้าวสุรนารี

นอกจากนี้ วันเสารที่ 23 มีนาคม 2562 วันเปิดงาน จะมีพิธีวิ่งคบไฟ  4 ขบวนจากสี่มุมเมืองตั้งแต่เช้า และพิธีบวงสรวงอัฐิท้าวสุรนารี ที่วัดศาลาลอย กับการแข่งขันการคั่วหมี่ 100 กระทะ ที่บริเวณสวนสุรนารี ส่วนในช่วงเย็น จะเป็นขบวนแห่สักการะย่าโม 6 ขบวนที่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อลังการ ประกอบด้วย ขบวนเมืองหญิงกล้า,ขบวนผ้าไหมดี หมี่โคราช , ขบวนปราสาทหิน , ขบวนดินด่านเกวียน ,ขบวนโคราช 4.0 และขบวนแสงสีเสียง แล้วจึงเป็นพิธีวางพานบายศรีสักการะท้าวสุรนารี ก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งปีนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้นายธวัช  อรรถยุกติ ผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานเปิดงานฯ ซึ่งนางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ จะนำสตรีลูกหลานชาวโคราช ร่วม 6,000 ชีวิต รำเทิดพระเกียรติ ถวายในหลวงรัชกาลที่ 10 อย่างวิจิตรสวยงาม และรำบวงสรวงสักการะคุณย่าโม เพื่อร่วมรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและเสียสละของท้าวสุรนารีและผู้กล้าแห่งทุ่งสัมฤทธิ์

ส่วนที่เวทีกลาง มีการแสดงของศิลปินที่มีชื่อเสียง ,การเดินแบบผ้าไทย ,การประกวดหลานสาวย่าโม และการออกร้านนาวากาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัด  จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวโคราช ตลอดจนนักท่องเที่ยว  มาร่วมสัมผัสความเป็นเมืองโคราช วิถีชีวิตคนโคราช ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสินค้า Otop ของดีเมืองโคราช พร้อมกับร่วมสดุดีวีรกรรมสตรีผู้กล้า ในงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562   23 มีนาคม-3 เมษายนนี้ ที่ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีและสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

 

ปชส.นม ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ