KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

วันที่ 26 มีค62   นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วย นาย วิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา ปภ.จังหวัด  และส่วนราชการ  ที่หมู่1 บ้านไชยมงคล บริเวณประปาหมู่บ้าน ตำบลไชมงคล อำเภอเมือง  เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง หลังจากพบว่าบริเวณพื้นที่ หมู่1 บ้านไชยมงคล และหมู่3บ้านหนองพลวง ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง ประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำในการอุปโภค-บริโภค จึงได้ประสานรถน้ำจากมณฑลทหารบกที่ 21 รถน้ำจาก เทศบาลตำบลไชยมงคล  และ ปภ.จังหวัด นำรถบรรทุกน้ำ   เข้าไปแจกจ่ายและเติมลงในถังน้ำประปาหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งนี้

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า หลังจากได้รับรายงานจากนายอำเภอเมืองนครราชสีมา ว่าในพื้นที่เริ่มมีประชาชนเริ่มขาดแคลนน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ ม.1และ ม.3 จึงได้นำรถน้ำเข้ามาแจกจ่ายน้ำและเติมลงในถึงประปาหมู่บ้านเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น ส่วนแผนการป้องกันการขาดแคลนน้ำในระยะยาวนั้น ทางเทศบาลตำบลไชยมงคลจะมีการขอขยายเขตประปา ซึ่งทางจังหวัดก็จะประสานไปยังประปาภูมิภาคว่าจะสามารถขยายเขตน้ำประปาได้อย่างเร็วที่สุดในช่วงใด พื้นที่จุดไหนสามารถเจาะน้ำบาดาลได้ทางจังหวัดก็จะใช้งบจังหวัดอนุมัติเพื่อทำการเจาะน้ำบาดาลทันที  อย่างไรก็ตามทางจังหวัดมีความห่วงใยเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งเป็นอย่างมาก และจะไม่มีทางปล่อยให้ประชาชนต้องขาดแคลนน้ำอย่างแน่นอน ถึงแม้น้ำประปาหมดทางจังหวัดก็จะพยายามหาน้ำมาเติมทดแทนให้กับพี่น้องประชาชน

ฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาขณะนี้ถึงแม้ทางส่วนราชการจะพยายามทำทุกวิธีทางให้ประชาชนได้มีน้ำใช้กันอย่างพอเพียง แต่พี่น้องประชาชนก็ต้องช่วยกันประหยัดน้ำ ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า เพื่อที่ความตั้งใจของทุกภาคส่วนในช่วยกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนจะไม่สูญเปล่า นายวิเชียร กล่าว

 

ปชส นม ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ