KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราชรุดช่วยเหลือมอบสิ่งของ ผู้ประสบวาตภัย หลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถล่ม เสียหาย 640 หลังคาเรือน

เมื่อวันที่ 1 เมย62 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายอำเภอโนนไทย และส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดกิ่งอำเภอโนนไทย นำถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ไปแจกจ่ายให้กับราษฎรที่ประสบวาตภัย ในพื้นที่บ้านดอนแต้ว และบ้างโกรงกาง ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น หลังจากเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ที่ผ่านมา พื้นที่อำเภอโนนไทยเกิดพายุพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า  ในพื้นที่จังหวัด นครราชสีมา ได้เกิดลมกระโชกแรง  เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบ จํานวน ๓ อําเภอ ๒๐ ตําบล ๕๒ หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๖๔๐ ครัวเรือน สถานที่ราชการ จํานวน ๑ แห่ง วัด จํานวน ๓ แห่ง คอกสัตว์ จํานวน ๒๙ แห่ง และยังข้าว จํานวน ๓๑ แห่ง ประกอบด้วย  อําเภอแก้งสนามนาง จํานวน ๒ ตําบล ๑๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๕,๒,๘,๙,๑๐,๑๑ ตําบลโนนสําราญ และหมู่ที่ ๗,๙ ตําบลแก้งสนามนาง หลอด บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วนในเบื้องต้น ๑๒๔ ครัวเรือน สถานที่ราชการ (โรงเรียนบ้านกอบ) จํานวน ๑ แห่ง และวัดบ้านกอบ จํานวน ๑ แห่ง อําเภอพระทองคํา จํานวน ๑ ตําบล ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๕,๗,๑๐ ตําบลหนองหอย บ้านเรือนได้รับ ความเสียหายบางส่วน จํานวน 5 ครัวเรือน และ อําเภอโนนไทย จํานวน 5 ตําบล ๓๘ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,๓,๔,๙,๑๐ ตําบลสายออหมู่ที่ ๓,๕,๖,๙ ตําบลด่านจาก หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔,๑๕,๑๖,๑๗ ตําบลโนนไทย หมู่ที่ ๗,๑๗ ตําบลสําโรง หมู่ที่ ๑,๒๓,๔,๕,๖,๗๙๑๐ ตําบลมะค่า และ หมู่ที่ ๑๒ ตําบลบัลลังก์ บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน จํานวน ๕๑๐ ครัวเรือน คอกสัตว์ จํานวน ๒๙ แห่ง วัด จํานวน ๒ แห่ง และยังข้าว จํานวน ๓๑ แห่ง การให้ความช่วยเหลือ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนใน เบื้องต้นแล้ว และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบของราชการ

 

ปชส. นม. ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ