KORAT ICD; INLAND CONTAINER DEPOT
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณน้ำท่าไหลลงอ่างเก็บน้ำ จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

       นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  นำส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และข้าราชการตุลาการ ประกอบ พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ที่บริเวณ ต้นน้ำลำตะคอง คลองอิเฒ่า ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งต้นน้ำลำตะคอง ถือเป็นแม่น้ำสำคัญที่ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตชาวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีจุดกำเนิดต้นน้ำบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นพื้นที่ผืนป่ากว้างใหญ่ และมีตำนานเล่าขานกันมาอย่างยาวนาน และเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย  โดยภายหลังประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำยังต้นน้ำลำตะคองแล้วบรรจุใส่ขันทองแล้ว ได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเสลี่ยงที่ได้มีการตกแต่งอย่างสวยงาม  เดินเท้าออกมาจากต้นน้ำระยะทาง 4 กิโลเมตร รวมระยะทางเข้าออก 8 กิโลเมตร ท่ามกลางสภาพอากาศที่เย็นสบายขณะประกอบพิธี  ภายใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จากนั้นได้อัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์  ขึ้นรถบุปชาติที่ตกแต่งอย่างสวยงาม อัญเชิญไปตามเส้นทางให้ประชาชนได้สักการะ ผ่านอำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว อำเภอสูงเนิน อำเภอขามทะเลสอ และตั้งไว้ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อประกอบพิธีเสกน้ำศักดิ์สิทธิ์ และในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน ได้กำหนดให้เป็นวันที่ประกอบพิธีอภิเษก คือการเจริญพระพุทธมนต์ ที่วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง เพื่อดำเนินการเชิญ คณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ในการจัดทำน้ำอภิเษก และวันอังคารที่ 9 เมษายน จะมีพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกพร้อมกันทั่วประเทศ ที่ วัดวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร พระอารามหลวง ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วม ถวายความจงรักภักดี ตามวันเวลาดังกล่าว

 

ปชส. นม ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ