ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

วันที่ 3 พ.ค.62 เวลา 08.30 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรเอกชน ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญชวนประชาชนลงนามถวายพระพร ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากนั้นเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาทำความสะอาดสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนครราชสีมา ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา บริเวณคูเมืองสนามหน้าศาลากลาง และบริเวณคูเมืองหน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และตามที่จังหวัดนครราชสีมาได้กำหนดจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 จึงขอเชิญประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้  

        วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ในช่วงเช้าเวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ วัดพระนารายณ์มหาราช วรวิหาร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และในเวลา 09.00-17.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์

        วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562 ในช่วงเช้าเวลา 08.30-08.40 น. พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมเปรมติณสูลานนท์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หลังจากนั้นเวลา 08.40-12.00 น. รับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไชยและสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์ พระบรมวงศ์ และเวลา 15.30-22.00 น. รับชมถ่ายทอดสดเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค

        วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30-17.50 น. พิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และหลังจากนั้นรับชมถ่ายทอดสดเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสุวรรย์ปราสาท ให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล จนเสร็จพิธี จากนั้น เวลาประมาณ 18.00 น. มีการรำถวายพระพรโดยนายกเหล่ากาชาด กรมการข่าวจังหวัดนครราชสีมา และผู้รำกว่า 300 คน

        จึงขอเชิญข้าราชการ จิตอาสาและประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว โดยการแต่งกาย วันที่ 4-5 พฤษภาคม ผู้เข้าร่วมพิธีที่เป็นจิตอาสา แต่งกายชุดจิตอาสา , ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง ส่วนวันที่ 6 พฤษภาคม ข้าราชการ สวมชุดเต็มยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด สวมหมวก และจิตอาสา แต่งการชุดจิตอาสา, ประชาชนทั่วไป ชุดสุภาพสวมเสื้อสีเหลือง

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ