ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับชาวนาหลังศาลปกครองมีคำสั่งให้ราษฎร ที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ โดยเตรียมจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวนา

ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองหลัก หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของ ชาวนาในตำบลหนองหลัก นับร้อยคนได้พากันออกมาเรียกร้องขอความเมตาจากหน่วยงานภาครัฐ ให้ช่วยเหลือชาวนา หลังจากทางศาลปกคลอง นครราชสีมา ได้มีคำสั่งให้ราษฎร ที่อาศัยทำกินอยู่บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทำเลเลี้ยงสัตว์ ในตำบลหนองหลัก เนื้อที่ประมาณ 2,605 ไร่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในหมู่ 2,3,4 และ หมู่ที่ 7 งดเข้าไปทำนาปลูกข้าว เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ประเภทหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง หรือ นสล. โดยศาลปกครองมีคำสั่งให้ราษฎรทั้งหมดออกนอกพื้นที่ ดังกล่าว ทำให้ ชาวนา จำนวนกว่า 239 ครัวเรือน ที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งศาลปกครอง ไม่มีที่นาทำกิน ภายหลังจาก ทางรัฐบาลได้มีนโยบายยึดคืนพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ทั้งหมดจึงส่งผลทำให้ชาวนาในตำบลหนองหลัก อำเภอชุมพวง ได้รับความเดือดร้อน ไม่มีที่นาทำกิน บางคนถึงกับต้องกู้หนี้ยืมสินเขามาลงทุนทำนาในปีที่แล้ว แต่มาในปีนี้มีคำสั่งศาลปกครองให้ชาวนาออกนอกพื้นที่ ห้ามเข้าไปทำกิน หากคนไหนฝ่าฝืนก็จะถูกจับดำเนินคดี ทำให้ชาวนาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แม้ว่าจะมีนายทุนมายื่นข้อเสนอให้เลี้ยงวัวเนื้อขาย แต่การเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลานาน 2-3 ปี กว่าจะขายได้ ไม่เหมือนทำนาใช้เวลาเพียงแค่ 6 เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว โดย นาย วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา จึงได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวนา โดยจะหาแนวทางจัดสรรที่ดินทำกินให้กับชาวนา ในพื้นที่ต่อไป

 

ปชส. นม. ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ