ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

สตรีโคราช กว่า 1,800 คน รำเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในงานใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา พร้อม แสง สี เสียง บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเมืองโคราช เพลินกับตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชน พร้อมบริการรถสามล้อชมเมือง 25-27 กันยายน 2562 ชมฟรีตลอดงาน

          วันที่ (25 ก.ย. 62) ที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประประธานเปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกการสถาปนาเมืองนครราชสีมา ให้ทุกคนได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ รากเหง้า ความเป็นมา และเรื่องราวอันทรงคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณี

          สำหรับกิจกรรมภายในงานได้มีสตรีชาวโคราช จำนวน 1,800 คน นําโดยนางณัฎฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาด ใส่ชุดพื้นบ้านโจงกระเบนสีส้ม รำเทิดพระเกียรติในชื่อชุด น้อมรำลึกใต้ร่มพระบารมี 551 ปี นครราชสีมา นอกจากนี้ยังมีขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ ที่จะบอกเล่าความอัศจรรย์และความงดงามของเมืองในแต่ละช่วงเวลา ทั้งช่วงอารยธรรมขอม กรุงศรีอยุธยา และความรุ่งเรืองในสมัยรัตนโกสินทร์ นําขบวนโดยหลานสาวย่าโม ประจําปี 2562

          กิจกรรมบนเวทีในแต่ละวันเป็นการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่จะมาสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ไฮไลท์เป็นการแสดง แสง เสียง มินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ "ใต้ร่มพระบารมี นครราชสีมา" สุดตระการตา ที่จะบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของเมืองนครราชสีมา นับจากอดีตสืบปัจจุบัน โดยจะจัดขึ้นทุกคืนในเวลา 19.30-20.00 น.

          อีกทั้งยังมีนิทรรศการให้ความรู้ บอกเล่าเรื่องราวเมืองนครราชสีมา การออกร้าน ตลาดวัฒนธรรมวิถีชุมชนที่รวบรวมอาหารท้องถิ่น ของที่ระลึกและของใช้ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเมืองโคราช มากกว่า 50 ร้านค้า พร้อมทั้งมีบริการรถสามล้อชมวิวเมืองโคราช ท่องเที่ยววัดเก่าแก่ในคูเมืองที่มีขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ไหว้พระเสริมสิริมงคล สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในงานได้ฟรี 25-27 กันยายนนี้ เวลา 15.00-19.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมแต่งกายผ้าไทย ผ้าพื้นเมืองเข้าร่วมงาน เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยที่สวยงาม

 

ปชส. นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ