ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

 

จังหวัดนครราชสีมา จัดแสดงผลงานประติมากรรมดอกสาธร แสดงอัตลักษณ์กลางเมืองโคราช รับการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ "Thailand Biennale Korat 2020"

          เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายวิเชียร จันทรโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายไชยนันท์ แสงทอง วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) ปี พ.ศ.2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยารัฐ จุลสุคนธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และนายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชีมา ได้ร่วมกันแถลงข่าวพิธีเปิดผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ณ บริเวณสวนสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

          ประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" นี้ เป็นผลงานการออกแบบและสร้างสรรค์ โดยอาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) โดยผลงานประติมากรรมนี้ มีขนาดความกว้าง 300 เซนติเมตร และความสูง 600 เซนติเมตร ใช้เทคนิคการเชื่อมโลหะ ประกอบไปด้วยการดัด เจาะ ตัด ฉลุ แผ่นโลหะที่มีความหนาของแผ่นเหล็ก 9 มิลลิเมตร ประกอบชิ้นส่วนและทำสีทอง สีทองแดง และสีเงิน โดยมีประติมากรรม "ดอกสาธร" ขนาดเล็ก จำนวน 50 ดอก

          จังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมเยาวชน นักศึกษา จากหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ให้ทราบเทคนิคจากศิลปินแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านประติมากรรม ศึกษาดูงาน ตามโครงการอบรมปฏิบัติการงานประติมากรรมสร้างอัตลักษณ์โคราชเมืองศิลปะ มาประดับเป็นส่วนหนึ่งของประติมากรรม "ดอกสาธร"

          สำหรับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ อาจารย์ศราวุธ ดวงจำปา ได้กล่าวว่า "ดอกสาธร" เป็นการนำเอาสัญลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา คือ ดอกและต้นสาธรมาเป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม และชุมชน เพื่อให้ความรู้สึกถึงความเจริญเติบโต รุ่งเรือง และงอกงามของประชาชน พลเมือง เหมือนแสงเทียนส่อง นำทางให้โชติช่วง สว่างไสว ทั้งภายในและภายนอกของจิตใจมนุษย์ ที่เป็นสุขในชีวิตเพื่อดำรงอยู่ และดำเนินตามจุดมุ่งหมายต่อไปด้วยศรัทธา มั่นคงในจิตวิญญาณแห่งตน

          ในการดำเนินการจัดสร้างประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือกันของหลายภาคส่วน ประกอบไปด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และเทศบาลนครนครราชสีมา ตามนโยบายของนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกีฬา (ผลผลิตการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว และบริการ) กิจกรรมหลักการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว กีฬา และเครือข่าย กิจกรรมย่อยเมืองศิลปะวัฒนธรรม (ART and Culture) สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดำเนินกิจกรรมปฏิบัติการงานศิลปะสร้างอัตลักษณ์เมืองศิลปะ (Korat the city of art) เพื่อสนับสนุนการเตรียมตัวของจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติ Thailand Biennale Korat 2020 ซึ่งจะเกิดขึ้นระหว่าเดือนธันวาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564

          ผลงานประติมากรรมร่วมสมัย "ดอกสาธร" ที่ติดตั้งในบริเวณสวนสุรนารี จะเป็นสัญลักษณ์แห่งสุนทรียภาพแห่งใหม่ในพื้นที่กลางเมืองโคราช เพิ่มศักยภาพในการยกระดับสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เป็นศูนย์กลางกิจกรรมของเมืองในด้านต่าง ๆ เช่น เป็นพื้นที่กิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย โดยการจัดสร้างประติมากรรมนี้สะท้อนความเป็นวิถีของชาวจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว

          จังหวัดนครราชสีมา และนักท่องเที่ยวทั่วไปจะได้มีสถานที่ ที่น่าสนใจในการมาเยี่ยมเยือน ตลอดจนเป็นสถานที่ สร้างจินตนาการด้านศิลปะให้ผู้คนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะ รับรู้ถึงความละเอียดอ่อนลึกซึ้งของงานประติมากรรม เรียนรู้และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม จากรุ่นสู่รุ่นได้เป็นอย่างดีในฐานะที่จังหวัดนครราชสีมาได้รับเลือกเป็นหนึ่งในเมืองศิลปะ

 

ปชส.นม ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ