มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา
รายงานผู้ป่วยยืนยัน covid-19 ประจำวัน กรมควบคุมโรค
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันนี้ (22 มีค 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมนางสาวบุญเหลือ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นายแพทย์สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์ มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายแพทย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา แถลงสถานการณ์ล่าสุด จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 22 มกราคม 2563 เวลา 12.30 น. จำนวน 260 ราย แบ่งเป็นผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 5 ราย นอนโรงพยาบาลรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 7 ราย ไม่พบเชื้อ จำนวน 248 ราย สรุปยอดสะสมการตรวจคัดกรองผู้มีความเสี่ยง จำนวน 32,718 ราย ด้านนายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมาวางมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 19 โดยปิดสนามมวย และโรงเรียนสอนมวย สนามกีฬาในร่ม โรงยิมเนเซียม หรือในลักษณะอาคาร สนามม้า สนามชนไก่ และสนามซ้อมไก่ โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด ตลาดนัดโคกระบือ เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว จำนวน 22 ประเภท เช่น สถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการตามข้อ 4 แห่งคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2558 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 โรงมหรสพ ฟิตเนส ร้านเกม ห้างสรรพสินค้า เว้นแต่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา  หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ร้านอาหาร เป็นต้น ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม – 12 เมษายน 2563 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ถือเป็นความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ด้านนายศารุมภ์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จากการตรวจติดตามการปฏิบัติของห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในตัวเมืองนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตามประกาศของจังหวัดนครราชสีมา ส่วนการสร้างความมั่นใจในสินค้าที่จำหน่ายภายในห้างสรรพสินค้า จะไม่ขาดตลาด เนื่องจากจะมีการเพิ่มสินค้า 2-3 เท่า และเพิ่มเข้าไปในชั้นวางสินค้า โดยขอความร่วมมือห้างสรรพสินค้าให้เติมสินค้าบ่อยๆ โดยเฉพาะช่วงเย็นหลังเลิกงาน สินค้าชนิดไหนที่ประชาชน ต้องการมาก  เช่น ข้าวสาร จะมีการจำกัดการซื้อของประชาชน และการรักษาความสะอาด สำหรับการดูแลประชาชนที่เดินทางมาจากกรุงเทพฯและปริมณฑล นั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า  ขอให้ อสม. คณะกรรมการหมู่บ้าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จดชื่อ-นามสกุล ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  และแนะนำ ให้บุคคลนั้นแยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณภูมิร่างกายทุกวัน  หากพบว่ามีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส  ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง  เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือ แจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถี https://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ "ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 

ปชส. นม.   ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ