ประกาศ/คำสั่ง ศูนย์ฯ
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)
คุณสมบัติ หลักฐาน วิธีรับเงิน
มาตรการและแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 จังหวัดนครราชสีมา
ระดับน้ำวันนี้เปรียบกับปีที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580)

ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

คำสั่งคณะทำงานจังหวัดนครราชสีมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศ

แบบสำรวจข้อมูล แผนงาน โครงการประเด็นปฎิรูป

 

 

หน้าแรก

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชน จังหวัดนครราชสีมาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้เรื่องที่พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาประกอบไปด้วย จุดที่ 1 ถนนราชดำเนินช่วงหน้าค่ายสุรนารี จุดที่ 2 แยกไอที จุดที่ 3 จุดตลาดนัดเซฟวัน สะพานต่างระดับปักธงชัย(สามแยกปักธงชัย) จุดที่ 4 จุดถนนสุรนาราย ช่วงหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา จุดที่ 5 จุดแยกหัวทะเล จุดที่ 6 จุดหมู่บ้านจามจุรี ต.หนองบัวศาลา จุดที่ 7 จุดเทศบาลตำบลบ้านใหม่ และ จุดที่ 8 จุดเซ็นแมรี่ ซอย 17

นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ผลกระทบของพายุโซนร้อน “นูรี” เคลื่อนผ่านทำให้เกิดฝนตกหนักเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา โดยวัดปริมาณน้ำฝนได้ 120 มิลลิเมตร ส่งผลให้น้ำท่วมขังในตัวเมืองหลายจุด สร้างปัญหาความเดือดร้อน ซึ่งมี 1.ถนนราชดำเนิน ช่วงหน้าจวน ระดับน้ำสูง 70-80 เซนติเมตร น้ำรอการระบายใช้เวลา 2 ชั่วโมง 2.ทางแยกไอที 3.ตลาดนัดเซฟวัน 4.วัดบูรพ์ 5.หมู่บ้านเทคโนวิลเลจ ระดับน้ำเฉลี่ย 30-40 ซม. ข้อสรุปการประชุมต้องมีหัวหน้าส่วนและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบชัดเจน หากมีฝนตกหนักและมีน้ำท่วม ผู้รับผิดชอบต้องลงพื้นที่กำกับดูแลแก้ไขปัญหาทันที เบื้องต้นได้สั่งการให้พร่องน้ำออกจากบุ่งตาหลั่ว พื้นที่แก้มลิงก่อนน้ำไหลผ่านเมือง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มและจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดระบายน้ำหลัก ซึ่งมีปัญหาเศษขยะและวัชพืชติดคาทำให้น้ำไหลไม่สะดวก ถือเป็นฝนแรกของปี 2563 ที่มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำ ฝากถึงการประปาท้องถิ่นและพี่น้องเกษตรกรให้รีบสูบน้ำเข้าไปเก็บในสระของตัวเอง ส่วนการเพาะปลูกให้สอบถามเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ซึ่งตนเกรงฝนอาจทิ้งช่วง เนื่องจากส่วนใหญ่ สภาพอากาศของจังหวัดนครราชสีมา มักจะมีฝนตกในช่วงเดือนสิงหาคม นายวิเชียร ผวจ.นครราชสีมา กล่าว

 

ปชส.นม. ภาพ/ข่าว

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๖๕ ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เอกสารไฟล์)

โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนครราชสีมา

(สรุปบัญชีโครงการ)  (สรุปรายงานการประชุม กบจ.)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ปี ๒๕๖๓ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ๕ ปี (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

            รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒(เอกสารไฟล์ pdf)

            แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เอกสารไฟล์ทั้งหมด)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ตอบสนองประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (การบริหารเชิงยุทธศาสตร์) รอบที่ 1

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑(เอกสารไฟล์ pdf)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการให้บริก่ารประชาชนในพื้นที่ 8 อำเภอ โซนบัวใหญ่ (เอกสารไฟล์ pdf)

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๒)

(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) (ทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๐)(เอกสารไฟล์ pdf) (เอกสารไฟล์ doc)

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสาร)

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์(ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงาน) (ตัวอย่างแบบปกรายงาน)

1. แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (โครงการจังหวัด)

1.1 สรุปโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แยกรายหน่วยงาน

1.2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1

3. โครงการตามแผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (สรุปโครงการตามแผนภาค)

แผนปฏิบัติราชการประจำปี จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดนครราชสีมา

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เฉพาะส่วนยุทธศาสตร์ (ปรับปรุงล่าสุด)

แผนพัฒนาจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) รอบปี งปม. พ.ศ. ๒๕๕๙

ความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายงบพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ การประชุม(ก.บ.จ.นม) ครั้งที่ 4/2560

ระบบติดตามงบประมาณโครงการ